פרסומים

​​הוועדה דנה בדוחות שביצעה חברת הבקרה לגרעינים המשימתיים ואשר בחנו את פעילותם בשנים 2016 ו-2017.

תמיכות בשכר ופעולות גרעיני משימה פרוטוקול ישיבת ועדת התמיכות מיום 16.01.2018) - (נגיש)