ועדת קרקעות

​משרד החקלאות ופיתוח הכפר אמון על פיתוח וקידום החקלאות והכפר.
הקרקע, כגורם ייצור חקלאי מרכזי ומנוף לפיתוח החקלאות והכפר, מוקצית לחקלאות ולישובים המתוכננים בנוהלי הקצאה, ברורים ושקופים.
ועדת הקרקעות מהווה חולייה בדרך להקצאת הקרקעות לחקלאות לטווח ארוך. לצורך כך האציל שר החקלאות ופיתוח הכפר את סמכותו על פי החלטות מועצת מקרקע ישראל לוועדת הקרקעות להמליץ לרשות מקרקעי ישראל על הקצאת קרקע לטווח ארוך בפטור ממכרז, שתשרת מימוש יעדי פיתוח החקלאות והכפר.
הקצאת קרקע לפעילות חקלאית לטווח ארוך הנה חלק ממערך התכנון החקלאי הכולל, הכרוך בהיבטים חקלאיים נוספים כמו הקצאת מים, קביעת יחידת ייצור אזורית (תקן), שימור הקרקע ואיכות הקרקע וכן פיתוח אזורי.
ועדת הקרקעות מהווה זרוע ממליצה לרשות מקרקעי ישראל בכל הקשור להקצאה מיטבית של הקרקע לחקלאות ולכפר בישראל לטווח ארוך, לשם יצירת שימוש מושכל בעתודות הקרקע בישראל, המיועדות לעיבוד ארוך טווח על ידי החקלאים.
הקצאת קרקעות לחקלאות הנה הקצאה מנהלתית, הנובעת מתכנון קרקעי ומטרתה לאפשר לחקלאים להתפרנס מהקרקעות וכן לשמר את השטחים הפתוחים באמצעות גידולים חקלאיים שונים.
הקצאת הקרקע משמשת הן לעיבודים עונתיים (קרקע לטווח קצר) והן לעיבוד מתמשך (קרקע לטווח ארוך). חכירה עונתית של הקרקעות מבוצעת על ידי רשות מקרקעי ישראל בוועדות ההשכרות המחוזיות, אשר נציגי משרד החקלאות ופיתוח הכפר חברים בהן וממליצים בנושא הפעילות החקלאית, החקלאי וכו'. הקצאת קרקעות לטווח ארוך מבוצעת באמצעות ועדת הקרקעות.
בוועדה חברים נציגים ממשרד החקלאות ופיתוח הכפר, תנועות ההתיישבות, רשות מקרקעי ישראל, רט"ג וקק"ל.
הוועדה פועלת לפי נוהל מעודכן משנת 2013.

משימות האגף במסגרת הטיפול בקרקע חקלאית:
  1. מ​נהל האגף משמשת כיו"ר בפועל של ועדת הקרקעות העליונה. 
  2. נציג הא​​גף חבר בוועדת פרוגרמות הקובעת את תקני הישובים החקלאיים ומאשרת מיזמים חקלאיים.
  3. קביעת נה​​לי הקצאת קרקע חקלאית לטווח ארוך.
  4. הנ​​חיית מחוזות המשרד בדבר הגשת בקשות לוועדת הקרקעות.
  5. הנחיית המח​​וזות בדבר המלצות להקצאת קרקע לטווח קצר.

​מרכזת הוועדה - סיגל מוניטין

טל: 03-9485734
מייל: Sigalm@moag.gov.il​​
כתובת: ועדת הקרקעות, הרשות לתכנון, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ת.ד 50200 בית דגן.​

 

 

הרכב ועדת קרקעותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/karkaot/Pages/herkev_karkaot.aspxהרכב ועדת קרקעות
נוהל וטופסי הגשהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/karkaot/Pages/nohal_karkaot.aspxנוהל וטופסי הגשה
פרוטוקול ועדת קרקעותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/karkaot/Pages/protocol_karkaot.aspxפרוטוקול ועדת קרקעות