פרסומים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מביע בזאת את התנגדותו לתזכיר החוק להארכת תוקף החוק לקידום הבנייה
במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה).

התנגדות משרד החקלאות לתזכיר חוק החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מספר 7), התש"ף - 2020

 

 

פנייה להגשת תכניות מקדימות לדו-שימוש באנרגיות מתחדשות בשטחים חקלאייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/publications/Pages/Agro-Volts_Energy_Agriculture.aspxפנייה להגשת תכניות מקדימות לדו-שימוש באנרגיות מתחדשות בשטחים חקלאיים
הבהרה בנוגע לפרסום נוהל התמיכה בתכנון מוקדם של מתחמים עבור לולי הטלה - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/benefits/Pages/havhara_chicken_coops.aspxהבהרה בנוגע לפרסום נוהל התמיכה בתכנון מוקדם של מתחמים עבור לולי הטלה - 2021
תכנון מוקדם של מתחמים עבור לולי הטלה - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/benefits/Pages/Support_chicken_coops.aspxתכנון מוקדם של מתחמים עבור לולי הטלה - 2021