פרסומים

​מסמך "מדיניות וכלים לתכנון וניהול המרחב הכפרי בשולי ערים לשנת 2040 " נערך במהלך שנת 2018-2019 ביוזמת האגף לתכנון ופיתוח הכפר במשרד החקלאות ופיתוח הכפר על ידי חברת "תיק פרויקטים", על מנת לבחון את ההשלכות של תהליכי ההתרחבות העירונית אל עבר המרחב הכפרי בשולי הערים )המרחב "הפרי-אורבני"(, במטרה לגבש מדיניות וארגז כלים להתמודדות עם תופעה זו. 

 

התנגדות משרד החקלאות לתזכיר חוק החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מספר 7), התש"ף - 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/publications/Pages/tikun7.aspxהתנגדות משרד החקלאות לתזכיר חוק החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מספר 7), התש"ף - 2020
ועדת פרוגרמות מס' 01/2020 (יום ד' 05/02/2020)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2020/Pages/vaadat_programot_2020.aspxועדת פרוגרמות מס' 01/2020 (יום ד' 05/02/2020)
פיתוח מיזמים תירותייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/Pages/pituach_meizamim_travel.aspxפיתוח מיזמים תירותיים