האגף לתכנון ופיתוח הכפר

​ תכנית להסדרת לולים במסגרת הרפורמה בענף ההטלה

כרך 1 - מסמך תכנוני כולל - הקמת חוות לולים חדשות מחוץ לישובי היעד
חלק ג' - נספחים

כרך 2 - פרוגראמה לטיפול בלולים המיועדים לפינוי ולשימושים אפשריים בשטחים המתפנים בישובי היעד
חלק א' - מסמך כולל
חלק ב' - נספחים ​

כרך 3 - מסמך עקרונות להסדרת לולים בישובים כפריים אחרים
חלק ב' - נוף וסביבה
חלק ג' - נספחים