​​

קיומה ופיתוחה של חקלאות מודרנית ומתקדמת מחייב הקמת מבנים חדישים ומרווחים העומדים בדרישות השיווק ואיכות המוצר ונתמכים במבני שירות ראויים. מבנים כגון בתי אריזה וטיפול בתוצרת חקלאית, מאפשרים לטפל באופן ראוי ויעיל בתוצרת חקלאית, בהתאם לסטנדרטים הנדרשים על ידי השווקים בעולם. בגידול ואחזקת בעלי חיים, נועדו המבנים החקלאיים לשפר את רווחת בעלי החיים, לשמור על איכות הסביבה מפני זיהומים פוטנציאליים, להגן בפני איומים וטרינריים ועוד. לשימוש במבנים חקלאיים מספר יתרונות מבחינת פיתוח חקלאות בת קיימא. מבנים חקלאיים כגון חממות ובתי צמיחה מאפשרים לשלוט על תנאי האקלים ולצמצם את השימוש במשאבי טבע המצויים במחסור (מים, קרקע). מבנים מסוג זה מאפשרים, בנוסף, לצמצם את השימוש בחומרים בעלי פוטנציאל זיהום (חומרי הדברה).

למבנים חקלאיים עשויה להיות גם השפעה סביבתית ונופית בלתי רצויה. מבנים חקלאים עלולים לפגוע ברצף השטחים הפתוחים; מבנים גדולים ובעלי מאפיינים תעשייתיים יכולים לבלוט בנוכחותם על רקע הסביבה הטבעית ולייצר מרכזי תעסוקה בהיקף גדול שאינו מתאים למרחב הכפרי הפתוח. לפיכך ישנם מצבים ומקומות בהם תהיינה מגבלות בהקמת מבנים חקלאיים. היבט נוסף הינו החשש כי מבנים שנדרשו במישרין לייצור חקלאי, לעיבוד חקלאי של האדמה או לגידול בעלי חיים, יוסבו לאחר הקמתם ומסיבות שונות, למטרות אחרות ושלא כחוק.

ככלל, מבנה ראוי שיימצא בקרבת מבנים אחרים ולא בשטח הפתוח. לשם כך אומצו אמצעים והוראות המורים על הכוונת בנייתם של מבנים אל אזורים בנויים, או מאושרים לבנייה, או אל קו המגע בין האזור הבנוי והפתוח ("צמידות דופן"). זאת מתוך תפיסה כי בניה בשטח פתוח יוצרת מטרדים ויזואליים, קיטוע בתי גידול ותהליכים טבעיים אחרים, ועלולה להביא לבניה נוספת בסמוך אליה. המקרה של מבנים חקלאיים הינו מקרה מיוחד על רקע זה, מכיוון ששיקולים חקלאיים-תפקודיים מביאים לכך כי יש צורך למקם חלק מהמבנים החקלאיים בסמוך למקום העיבוד, כלומר בשטחים החקלאיים-הפתוחים. מיקום אחר עשוי לפגוע בייצור החקלאי או בתוצרת החקלאית. דוגמא מובהקת הינה בתי צמיחה – שמטבע הדברים מקומם בשדה החקלאי הפתוח.

​תכנית ג/21904 - תכנית למבנים חקלאיים במחוז הצפון, החליפה את תכנית ג/ 6540 בכל התחום עליו חלה תכנית המתאר המחוזית - תמ"מ 2/ 9. התוכנית כוללת הוראות להקמת מבנים חקלאיים בהיתר בנייה וכן הנחיות להכנת תכניות מפורטות במקרים בהם לא ניתן להוציא היתר. יוזם התכנית הינו משרד החקלאות ופיתוח הכפר – הרשות לתכנון ופיתוח החקלאות ההתיישבות והכפר, האגף לתכנון ופיתוח הכפר

למסמכי התכנית באתר מנהל התכנון​​​

​​​​