​​תכנית להסדרת לולים במסגרת הרפורמה בענף ההטלה

כרך 1 - מסמך תכנוני כולל - הקמת חוות לולים חדשות מחוץ לישובי היעד
חלק א' - נת​וני בסיס​
חלק ב' - איתור חוות הטלה​
חלק ג' - נספחים
חלק ד' - נספח​ ט':  איתורים עדכניים דצמ' 2010​

כרך 2 - פרוגראמה לטיפול בלולים המיועדים לפינוי ולשימושים אפשריים בשטחים המתפנים בישובי היעד
חלק א' - מסמך כולל​
חלק ב' - נספחים ​

כרך 3 - מסמך עקרונות להסדרת לולים בישובים כפריים אחרים
חלק א' - נתו​ני בסיס וניתוח סטטוטורי​
חלק ב' - נוף וסביבה​

​חלק ג' - נספח​ים 
​​