נוהלי תמיכה

​ב 8 בינואר 2017 התקבלה החלטת ממשלה מספר 2262 בדבר פיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה. בסעיף 7 להחלטת הממשלה, מוגדר פרויקט הקרוונים ליישובים כפריים במועצות אזוריות במסגרת חיזוק כלכלי לצפון:  סעיף ה' (קק"ל) (3) - מגורונים - הצבת קרוונים למגורים זמניים ביישובים כפריים חקלאיים במועצות אזוריות בפריפריאליות 1-4 אשר בשטחם עתודות קרקע מתוכננות בכפוף לכל דין ובכלל זה להחלטות מועצת מקרקעי ישראל בהיקף של 30 מלש"ח. 
בעקבות ההחלטה התכנסה "ועדת הארבעה" ובה הוחלט לנתב את הפרויקט למועצה אזורית גולן על מנת להשלים ולחזק את פרויקט הנחלות שלגביו ניתנה החלטת ממשלה קודמת 1170. 
הוועדה גיבשה כללים לביצוע הפרויקט ביישובי הגולן בהיקף תקציבי של 30 מלש"ח. 
מטרת נוהל זה הינה לבחור את היישובים במועצה האזורית גולן בהם יוצבו קרוונים.

 

 

תוכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Pages/pituac_kfar_program_2020.aspxתוכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021
טיוטת תכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021 להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2020/Pages/draft_pituach_kfar.aspxטיוטת תכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021 להערות הציבור
התנגדות משרד החקלאות לתזכיר חוק החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מספר 7), התש"ף - 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/publications/Pages/tikun7.aspxהתנגדות משרד החקלאות לתזכיר חוק החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מספר 7), התש"ף - 2020