נוהלי תמיכה

​​ב 8 בינואר 2017 התקבלה החלטת ממשלה מספר 2262 בדבר פיתוח כלכלי של מחוז הצפון וצעדים משלימים לעיר חיפה. בסעיף 7 להחלטת הממשלה, מוגדר פרויקט הקרוונים ליישובים כפריים במועצות אזוריות במסגרת חיזוק כלכלי לצפון:  סעיף ה' (קק"ל) (3) - מגורונים - הצבת קרוונים למגורים זמניים ביישובים כפריים חקלאיים במועצות אזוריות בפריפריאליות 1-4 אשר בשטחם עתודות קרקע מתוכננות בכפוף לכל דין ובכלל זה להחלטות מועצת מקרקעי ישראל בהיקף של 30 מלש"ח. 
בעקבות ההחלטה התכנסה "ועדת הארבעה" ובה הוחלט לנתב את הפרויקט למועצה אזורית גולן על מנת להשלים ולחזק את פרויקט הנחלות שלגביו ניתנה החלטת ממשלה קודמת 1170. 
הוועדה גיבשה כללים לביצוע הפרויקט ביישובי הגולן בהיקף תקציבי של 30 מלש"ח. 
מטרת נוהל זה הינה לבחור את היישובים במועצה האזורית גולן בהם יוצבו קרוונים.

הערות יש להגיש עד 5.6.19 לידי חגית ברנר במייל hagitbr@moag.gov.il
החלטה בדבר מימון פעילות "מיזמים לאומיים"

 

 

נוהל תמיכה להצבת קרוונים למגורים זמניים ביישובי המועצה האזורית גולן (יישום החלטת ממשלה 2262) - לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Pages/Noal_Tmicha_Karavanim_Golan.aspxנוהל תמיכה להצבת קרוונים למגורים זמניים ביישובי המועצה האזורית גולן (יישום החלטת ממשלה 2262) - לשנת 2019
פרוטוקול ועדת תמיכות פיתוח הכפר - גני משחקים 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2019/Pages/Protocol_Tmichot_Ganey_Mischakim.aspxפרוטוקול ועדת תמיכות פיתוח הכפר - גני משחקים 2019
"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 23 - אפריל 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2019/Pages/yedion2019.aspx"מדברים פיתוח הכפר" - ידיעון מס' 23 - אפריל 2019