נוהלי תמיכה

​משרד החקלאות ופיתוח הכפר מהווה גורם מקצועי מוסמך בכל הקשור לייצור החקלאי לסוגיו, לרבות המבנים והמתקנים הנדרשים לכך.
מעמד זה נקבע בהוראות תכניות מתאר ברמות שונות, בהחלטות ממ"י ועוד.
הואיל ובנייה או שימוש במבנה למטרות חקלאיות מחייבים קבלת היתרי בנייה עפ"י חוק, נדרש משרד החקלאות ופיתוח הכפר לחוות דעתו בפני הגורמים המוסמכים בנוגע לבקשות להיתרים עבור מבנים חקלאיים טרם הוצאת ההיתר – גודלם, מיקומם, השימוש בהם ועוד.
חוות הדעת המקצועית של משרד החקלאות ופיתוח הכפר כוללת המלצה לאשר את הבקשה להיתר ובאילו תנאים, או לדחותה.
המלצות משרד החקלאות ופיתוח הכפר מהוות גם הנחייה מכוונת ומדריכה, הן לחקלאי מגיש הבקשה והן למתכנן עורך הבקשה, לעניין תכנון המבנה והפעילות החקלאית המיועדת להתקיים בו.
מדיניות המשרד ביחס למבנים חקלאיים מפורטת במסמך: "מדיניות, הנחיות וקריטריונים לתכנון מבנים חקלאיים".
מסמך זה מפרט את מדיניות המשרד ביחס למבנים חקלאיים ואת השיקולים להמלצה על בקשה להיתר בניה לשם הקמת מבנים חקלאיים, או דחייתה.

נוהל למתן חוות דעת המשרד להיתרי בניה עבור מבנים חקלאיים