נוהלי תמיכה

בהחלטת הממשלה מס' 2017 נקבע בסעיף 33 כי על שר החקלאות ופיתוח הכפר יוטל להכין פרוגרמות אזוריות ופרוגרמות יישוביות, בתיאום ועל פי תבחינים אשר ייקבעו על ידי המשרד עם רשות מקרקעי ישראל.

​​הפרוגרמות תתבססנה על תקן גודל נחלה באזור, עד 80 דונם, ומספר נחלות התואם את מגמות ותכנית הצמיחה הדמוגרפית בישובים. לשם מימוש הסעיף הוקצו 500 אלף ₪ מתקציב משרד החקלאות ופיתוח הכפר בשנת 2015.

 

מטרות התמיכה

מטרות התמיכה נגזרות מהחלטת הממשלה ותכנית פיתוח הכפר הקובעת כדלקמן:

  1. עידוד הצמיחה הדמוגרפית וקליטת משפחות ליישובי העוטף לחיזוק הקהילה הכפרית והעצמתה.
  2. עידוד הזיקה לשטחים חקלאיים והדגשת התרומה לייצוב ופיתוח החקלאות, לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים ולטיפוח ערכי סביבה ונוף במרחב הכפרי.

 

 

 

התנגדות משרד החקלאות לתזכיר חוק החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מספר 7), התש"ף - 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/publications/Pages/tikun7.aspxהתנגדות משרד החקלאות לתזכיר חוק החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מספר 7), התש"ף - 2020
ועדת פרוגרמות מס' 01/2020 (יום ד' 05/02/2020)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2020/Pages/vaadat_programot_2020.aspxועדת פרוגרמות מס' 01/2020 (יום ד' 05/02/2020)
פיתוח מיזמים תירותייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/Pages/pituach_meizamim_travel.aspxפיתוח מיזמים תירותיים