2009

​ב-24.6.2007 התקבלה החלטת ממשלה מס' 1855 בדבר עידוד התייעלות במשק הייצור והשיווק בענף ביצי המאכל.

על פי ההחלטה, יינתן סיוע במענקים לעידוד השקעות הון בענף ביצי המאכל לשם הוצאת הלולים ממרכזי היישובים לאתרים שייקבעו. הסיוע סמענקים מיועד
 ליצירת התייעלות בממשק הייצור והשיווק, תוך הפנמת יתרונות לגודל, שמירה על איכות הסביבה, שיפור התנאים התברואיים והווטרינריים ושיפור תנאי אחסון הביצים בלולים.

 החלטת הממשלה מס' 2083 -תיקון להחלטת הממשלה מס' 1855
 
 החלטת הממשלה מס' 1855

 מדיניות התכנון של ענף ההטלה בישראל 

 רקע לתכנית הוצאת הלולים

 דוח הצוות המקצועי לבחינת רווחת מטילות במסגרת הרפורמה בענף ההטלה

 טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול והחזקה של מטילות)

 לדירקטיבה האירופאית ולנעשה בעולם בתחום גידול מטילות

 למחקר שנעשה בהולנד אודות עלות הקמת לולי מעוף

 חוברת מידע למגדלים

 חדשות הלול - אגרת מס' 1 למגדלים

 חדשות הלול - אגרת מס' 2 למגדלים

 מכרז הקמת חוות לולים

 למחקר שוודי-נורבגי המשווה גזים, אבק וחיידקים בלולים שונים

להודעות העיתונות בנושא 

הרפורמה בלול - נקודות מבט (סרטון) תכנית להסדרת לולים במסגרת הרפורמה בענף ההטלה

כרך 1 - מסמך תכנוני כולל - הקמת חוות לולים חדשות מחוץ לישובי היעד
חלק א' - נתוני בסיס
חלק ב' - איתור חוות הטלה
חלק ג' - נספחים
חלק ד' - נספח ט':  איתורים עדכניים דצמ' 2010

כרך 2 - פרוגראמה לטיפול בלולים המיועדים לפינוי ולשימושים אפשריים בשטחים המתפנים בישובי היעד
חלק א' - מסמך כולל
חלק ב' - נספחים

כרך 3 - מסמך עקרונות להסדרת לולים בישובים כפריים אחרים
חלק א' - נתוני בסיס וניתוח סטטוטורי
חלק ב' - נוף וסביבה

חלק ג' - נספחיםתחרות אדריכלית
מודעה
קול קורא לתחרות האדריכלית
החלטות ונימוקי חבר השופטים

אבות טיפוס לאתרי חוות לולים

נספח א - אתרים טיפוסיים

דלתון-דל1
מפת איתורים  מפה טופוגרפית תמונה1 תמונה2

אלקוש-אל5
מפת איתורים מפה טופוגרפית תמונה1 תמונה2 תמונה3

שומרה-שו2
מפת איתורים מפה טופוגרפית תמונהועדת היגוי

תכנית ישיבות ועדת ההיגוי 

דיון

מועד הישיבה

הזמנה לועדת היגוי

סיכום הישיבה

ועדת היגוי מס' 7

12/11/2009 ישיבה מס' 7 פרוטוקול

ועדת היגוי מס' 6

23/07/2009 ישיבה מס' 6 פרוטוקול

ועדת היגוי מס' 5

21/05/2009 ישיבה מס' 5 פרוטוקול
מצגת

ועדת היגוי מס' 4

30/04/2009 ישיבה מס' 4 פרוטוקול
סקר פינוי לולים - דו"ח ביניים

ועדת היגוי מס' 3

26/03/2009 ישיבה מס' 3 פרוטוקול
מצגת
הצעה לשיתוף הציבור בתכנון
הערכת חלופות
פרישת חלופות מקבץ הישובים הראשון

ועדת היגוי מס' 2

19/02/2009

ישיבה מס' 2 פרוטוקול
מצגת
תקנות רישוי עסקים
הנחיות מקצועיות למיקום ובינוי חוות הלולים
הנחיות סביבתיות לגידול בעלי כנף
הנחיות מקצועיות ושיקולים סביבתיים לאתרים

ועדת היגוי מס' 1

22/01/2009

ישיבה מס' 1 פרוטוקול
מצגתלול