2009

ב-24.6.2007 התקבלה החלטת ממשלה מס' 1855 בדבר עידוד התייעלות במשק הייצור והשיווק בענף ביצי המאכל.

על פי ההחלטה, יינתן סיוע במענקים לעידוד השקעות הון בענף ביצי המאכל לשם הוצאת הלולים ממרכזי היישובים לאתרים שייקבעו. הסיוע סמענקים מיועד
 ליצירת התייעלות בממשק הייצור והשיווק, תוך הפנמת יתרונות לגודל, שמירה על איכות הסביבה, שיפור התנאים התברואיים והווטרינריים ושיפור תנאי אחסון הביצים בלולים.

חץ החלטת הממשלה מס' 2083 -תיקון להחלטת הממשלה מס' 1855
 
חץ החלטת הממשלה מס' 1855

חץ מדיניות התכנון של ענף ההטלה בישראל 

חץ רקע לתכנית הוצאת הלולים

חץ דוח הצוות המקצועי לבחינת רווחת מטילות במסגרת הרפורמה בענף ההטלה

חץ טיוטת תקנות צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (גידול והחזקה של מטילות)

חץ לדירקטיבה האירופאית ולנעשה בעולם בתחום גידול מטילות

חץ למחקר שנעשה בהולנד אודות עלות הקמת לולי מעוף

חץ חוברת מידע למגדלים

חץ חדשות הלול - אגרת מס' 1 למגדלים

חץ חדשות הלול - אגרת מס' 2 למגדלים

חץ מכרז הקמת חוות לולים

חץ למחקר שוודי-נורבגי המשווה גזים, אבק וחיידקים בלולים שונים

חץ להודעות העיתונות בנושא 

חץהרפורמה בלול - נקודות מבט (סרטון) תכנית להסדרת לולים במסגרת הרפורמה בענף ההטלה

כרך 1 - מסמך תכנוני כולל - הקמת חוות לולים חדשות מחוץ לישובי היעד
חץחלק א' - נתוני בסיס
חץחלק ב' - איתור חוות הטלה
חץחלק ג' - נספחים
חץחלק ד' - נספח ט':  איתורים עדכניים דצמ' 2010

כרך 2 - פרוגראמה לטיפול בלולים המיועדים לפינוי ולשימושים אפשריים בשטחים המתפנים בישובי היעד
חץחלק א' - מסמך כולל
חץחלק ב' - נספחים

כרך 3 - מסמך עקרונות להסדרת לולים בישובים כפריים אחרים
חץחלק א' - נתוני בסיס וניתוח סטטוטורי
חץחלק ב' - נוף וסביבה

חץחלק ג' - נספחיםתחרות אדריכלית
חץמודעה
חץ
קול קורא לתחרות האדריכלית
חץהחלטות ונימוקי חבר השופטים

אבות טיפוס לאתרי חוות לולים

חץנספח א - אתרים טיפוסיים

דלתון-דל1
מפת איתורים  מפה טופוגרפית תמונה1 תמונה2

אלקוש-אל5
מפת איתורים מפה טופוגרפית תמונה1 תמונה2 תמונה3

שומרה-שו2
מפת איתורים מפה טופוגרפית תמונהועדת היגוי

חץתכנית ישיבות ועדת ההיגוי 

דיון

מועד הישיבה

הזמנה לועדת היגוי

סיכום הישיבה

ועדת היגוי מס' 7

12/11/2009 חץישיבה מס' 7 חץפרוטוקול

ועדת היגוי מס' 6

23/07/2009 חץישיבה מס' 6 חץפרוטוקול

ועדת היגוי מס' 5

21/05/2009 חץישיבה מס' 5 חץפרוטוקול
חץמצגת

ועדת היגוי מס' 4

30/04/2009 חץישיבה מס' 4 חץפרוטוקול
חץסקר פינוי לולים - דו"ח ביניים

ועדת היגוי מס' 3

26/03/2009 חץישיבה מס' 3 חץפרוטוקול
חץמצגת
חץהצעה לשיתוף הציבור בתכנון
חץהערכת חלופות
חץפרישת חלופות מקבץ הישובים הראשון

ועדת היגוי מס' 2

19/02/2009

חץישיבה מס' 2 חץפרוטוקול
חץמצגת
חץתקנות רישוי עסקים
חץהנחיות מקצועיות למיקום ובינוי חוות הלולים
חץהנחיות סביבתיות לגידול בעלי כנף
חץהנחיות מקצועיות ושיקולים סביבתיים לאתרים

ועדת היגוי מס' 1

22/01/2009

חץישיבה מס' 1 חץפרוטוקול
חץמצגתלול