2011

ממשלת ישראל החליטה בישיבתה מיום 17.10.10 להשקיע בשיקום תשתיות פיזיות החיוניות לתפקודם של ישובים כפריים. בהחלטת הממשלה נקבע כי לטובת שיקום התשתיות (לרבות תכנון) יוקצה סכום של מיליארד ש"ח בשנים 2011 עד 2020 . תקציב התכנית השנתית כאמור לא יעלה על 100 מיליון ש"ח בכל אחת מהשנים (החלטה מס' 2323 ).
מטרת העל של התכנית הנה להשקיע בשיקום תשתיות פיזיות החיוניות לתפקודם, התחדשותם וצמיחתם של ישובים כפריים, לשפר נגישות ובטיחות, לטפח את חזות היישוב וליצור מרחב ציבורי ראוי. כל אלה יבססו ויקדמו את צמיחת ההתיישבות הכפרית בכלל ובפריפריה בפרט;
רשימת הישובים לביצוע בשנים 2012-2011

רשימת הישובים לתכנון בלבד ללא ביצוע


שיקום תשתיות ביישובים כפריים - הודעה מיום 6.6.2011

קול קורא שיקום תשתיות ביישובים כפריים כמנוע לפיתוח והתחדשות הכפר

חוברת שדרוג תשתיות בישובים כפריים

נוהל תמיכה בשיקום תשתיות לפרסום

טופס בקשה לקבלת תמיכה תקציבית בנושא שדרוג תשתיות ביישובים כפריים

כתבי התחייבותשיקום תשתיות בישובים הכפריים - נספח החלטה 2323

קובץ הישובים

קובץ הישובים -  ישובים כפריים

אינדקס של צורת ישוב

מפת  אזורי עדיפות

מפת ישובים באזורי עדיפותkfar.jpg

 

 

התנגדות משרד החקלאות לתזכיר חוק החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מספר 7), התש"ף - 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/publications/Pages/tikun7.aspxהתנגדות משרד החקלאות לתזכיר חוק החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מספר 7), התש"ף - 2020
ועדת פרוגרמות מס' 01/2020 (יום ד' 05/02/2020)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2020/Pages/vaadat_programot_2020.aspxועדת פרוגרמות מס' 01/2020 (יום ד' 05/02/2020)
פיתוח מיזמים תירותייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/Pages/pituach_meizamim_travel.aspxפיתוח מיזמים תירותיים