2011

פעילותו של האגף לתכנון כפרי אזורי נובעת ממדיניות משולבת של פיתוח חקלאי, פיתוח כפרי, שיקום ישובים, פיתוח אזורי הפריפריה ותעסוקה יזמית ומגוונת ושמירה על משאבי הטבע ואיכות הסביבה, המהווים תנאי חשוב לעיצוב דמותו העתידית של הכפר בישראל.
האגף לתכנון כפרי אזורי פועל בשלושה תחומי פעילות עיקריים: תחום התכנון, תחום התיירות ותחום התמיכות בפיתוח הכפר. האגף ממונה על גיבוש ויישום מדיניות המשרד בכל התחומים הללו. פעולות האגף נשענות על שלושת היעדים המובילים של המשרד בדבר חקלאות מזינה, מיישבת ומקיימת. המדיניות המנחה הינה מדיניות משולבת של פיתוח חקלאי, פיתוח כפרי, שיקום ישובים, פיתוח אזורי הפריפריה ותעסוקה יזמית ומגוונת ושמירה על משאבי הטבע ואיכות הסביבה, המהווים תנאי חשוב לעיצוב דמותו העתידית של הכפר בישראל.
שנת 2010 היוותה עוד שנה בה עסקנו בביסוס הידע המקצועי, ריכוזו והרחבת היריעה של "פיתוח הכפר" למגוון היבטים נוספים העומדים על סדר היום של הכפר בישראל. האגף לתכנון כפרי אזורי ברשות לתכנון הוביל בשנה זו מגוון תהליכים המיועדים להטמיע את מדיניות המשרד ולמצב את הכפר בישראל בתהליכי קבלת החלטות תכנוניים, ציבוריים ומקצועיים. הפעילות כללה מעורבות בעדכון ת.מ.א. 35, וועדות לשינוי גבולות מוניציפאליים, גיבוש מדיניות בנושאי אנרגיה חלופית בפרט וקיימות בכלל, קידום תכנית למבנים חקלאיים בצפון, קידום תכניות מתאר במסגרת הרפורמה בענף ההטלה ועוד.
לסיכום פעילות האגף לתכנון אזורי לשנת 2010
פיתוח הכפר

 

 

התנגדות משרד החקלאות לתזכיר חוק החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מספר 7), התש"ף - 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/publications/Pages/tikun7.aspxהתנגדות משרד החקלאות לתזכיר חוק החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מספר 7), התש"ף - 2020
ועדת פרוגרמות מס' 01/2020 (יום ד' 05/02/2020)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2020/Pages/vaadat_programot_2020.aspxועדת פרוגרמות מס' 01/2020 (יום ד' 05/02/2020)
פיתוח מיזמים תירותייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/Pages/pituach_meizamim_travel.aspxפיתוח מיזמים תירותיים