2012

בהמשך להחלטת הממשלה מיום 17.10.2010 (מס': 2322), בדבר שיקום תשתיות ביישובים כפריים, ולאחר יישום  התכנית לשנים 2011 – 2012, משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: "המשרד") שוקל לפרסם נוהל תמיכה שעניינו: תמיכה בשיקום תשתיות ביישובים הכפריים לשנים 2013 - 2015.
המשרד מעוניין לקבל את הערות הציבור לטיוטת נוהל התמיכה שגובש בוועדת העבודה, בטרם יוחלט על ניסוחו הסופי, ככל שיוחלט על פרסומו.

טיוטת הנוהל מובאת לעיונכם ברצ"ב.
כל המעוניין להשיג, להעיר או להציע הצעות בעניין טיוטת הנוהל האמור, מוזמן לעשות זאת בפניה בכתב לפקס 03-9485811 או בדואר לכתובת הבאה:
האגף לתכנון כפרי אזורי, הרשות לתכנון
הקריה החקלאית, דרך המכבים ראשון-לציון, ת.ד.30 בית-דגן 50250

את הפניות יש להעביר עד ליום 30 בספטמבר 2012.
לאחר מועד זה יגובש נוסחו הסופי של נוהל התמיכה, ככל שיוחלט לפרסמו, לאחר עיון בפניות שיתקבלו, עד למועד האמור.

יודגש, במסגרת פניה זו לא יידונו הבקשות הפרטניות לקבלת תמיכה או הערות הנוגעות למקרה פרטי של אדם או תאגיד ספציפי, שאין בהן כדי להעלות נושאים עקרוניים הנוגעים לנוהל התמיכה הכללי.
למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין באמור לעיל משום התחייבות לאימוץ תוכן הפניות או חלקן, או משום התחייבות לתמיכה במאן דהו. כמו כן מובהר כי אין בפרסום הודעה זו כדי להוות התחייבות של המדינה לחלוקת התמיכה, בהתאם לאמות המידה המצוינות בנוהל או לחלוקת התמיכה בכלל.


לטיוטת נוהל התמיכה - שיקום תשתיות בישובים כפריים לשנים 2015-2013

פורמט בקשה להיתר
נספח א שיקום תשתיות
נספח ב שיקום תשתיות
דוגמה לתבע הכולל סימון

 

 

התנגדות משרד החקלאות לתזכיר חוק החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מספר 7), התש"ף - 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/publications/Pages/tikun7.aspxהתנגדות משרד החקלאות לתזכיר חוק החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מספר 7), התש"ף - 2020
ועדת פרוגרמות מס' 01/2020 (יום ד' 05/02/2020)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2020/Pages/vaadat_programot_2020.aspxועדת פרוגרמות מס' 01/2020 (יום ד' 05/02/2020)
פיתוח מיזמים תירותייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/Pages/pituach_meizamim_travel.aspxפיתוח מיזמים תירותיים