2012

משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן – המשרד) מודיע על האפשרות לקבל, בהתאם להוראת תכ"מ 6.2.1, תמיכה של המשרד בפעולות לפיתוח הכפר כדלקמן:
הסעיף        היקף תקציבי זכאים - בהתאם למפורט בנוהל התמיכה
תכניות ועוגנים 12,000,000 מועצות אזוריות, מועצות מקומיות, חברות כלכליות וגופים העוסקים בתחומי החקלאות וההתיישבות הכפרית שאינם מוגדרים "מוסד ציבור" על פי סעיף 3 א לחוק יסודות התקציב התשמ"ה 1985 ושאינם תאגידים שהוקמו על פי חוק
מיתוג ותדמית חקלאות והכפר 250,000 ₪ כל מי שעומד בתנאי הסף של נוהל זה
קורסים והדרכות 1,000,000 ₪ מועצות אזוריות וגופים העוסקים בתחומי החקלאות וההתיישבות הכפרית
חקלאות
תומכת סביבה
1,000,000 ₪ ועצות אזוריות ומועצות מקומיות בהן קיימת וועדה חקלאית פעילה
קידום מכירות תיירות חקלאית 1,000,000 ₪ מועצות אזוריות, מועצות מקומיות ועמותות תיירות
תיירות חקלאית 500,000 ₪ יזמי תיירות חקלאית

מועד הגשה - 28.2.2012


לנוהלי פיתוח הכפר 2012

 

 

התנגדות משרד החקלאות לתזכיר חוק החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מספר 7), התש"ף - 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/publications/Pages/tikun7.aspxהתנגדות משרד החקלאות לתזכיר חוק החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מספר 7), התש"ף - 2020
ועדת פרוגרמות מס' 01/2020 (יום ד' 05/02/2020)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2020/Pages/vaadat_programot_2020.aspxועדת פרוגרמות מס' 01/2020 (יום ד' 05/02/2020)
פיתוח מיזמים תירותייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/Pages/pituach_meizamim_travel.aspxפיתוח מיזמים תירותיים