2013

מדיניות משרד החקלאות ופיתוח הכפר בנוגע למבנים חקלאיים נגזרת מהמדיניות הכוללת של המשרד בנוגע לפיתוח חקלאות בת קיימא בישראל, ומטרת העל לפעילות המשרד, שהיא לקדם חקלאות מזינה, מיישבת ומקיימת. בתנאי המחסור באמצעי הייצור החקלאיים בישראל, חקלאות מתוחכמת המבוססת על ידע ומקצועיות גבוהים, הינה הדרך היחידה ליצור חקלאות בת קיימא. חקלאות מתוחכמת מסוג זה מתבססת על שימוש במבנים חקלאיים ובהם בתי צמיחה ומבני עזר לתשומות ולטיפול בתוצרת לאחר קטיף התואמים את דרישות החוק לפיקוח על ייצור הצמח ואת התקנים הבינלאומיים הרלוונטיים; על מבנים לגידול בעלי חיים המאפשרים תנאי גידול נאותים וכד'. חשוב להבהיר כי משרד החקלאות ופיתוח הכפר מעוניין ליצור את התנאים לכך שחקלאי ישראל יוכלו לעסוק בחקלאות מתוחכמת ובת קיימא. לפיכך מדיניות המשרד היא לאפשר את הקמתם של מבנים חקלאיים הנדרשים לייצור החקלאי בגודל, בהיקף ובמיקום התורמים - ליצור החקלאי, תוך איזון בין צורכי המשק החקלאי לבין צרכים סביבתיים ונופיים.

במסמך זה ניתן דגש לחקלאות במשק המשפחתי, בקנה המידה הקטן והבינוני. ההתייחסות לחקלאות השיתופית במשק הקיבוצי שונה מההתייחסות למשק המשפחתי לאור היקפי העיבוד הגדולים. לנושא זה קיים בדרך כלל מענה פרטני באמצעות תכניות מפורטות הקובעות ייעוד קרקע מתאים (מבני משק, חקלאי מיוחד וכד').
יודגש כי מדיניות התכנון המפורטת במסמך זה תואמת וכפופה למדיניות התכנון הארצית, הבאה לידי ביטוי בעיקר הוראות תכנית המתאר הארצית המשולבת לבניה לפיתוח ולשימור תמ"א – 35 ונגזרת מעקרונותיה. בנוסף, כל ההנחיות, ההמלצות והתנאים המפורטים במסמך זה על כל חלקיו, כפופים להוראות החוקים, התקנות והפקודות הרלוונטיים, וכן להוראות תכניות מתאר ותכניות מפורטות תקפות, ואין בהם כדי לשלול מבנה או שימוש שהותרו כדין.
מדיניות התכנון של משרד החקלאות ופיתוח הכפר, שמה דגש על החקלאות ועל ההתיישבות הכפרית כחלק מראייה כוללת של המרחב הכפרי ובדגש על המאפיינים הייחודיים שלהם. בכך מתבטא הערך המוסף של מסמך זה.

למסמך מדיניות, הנחיות וקריטריונים לתכנון מבנים חקלאיים