2013

לפי סעיף 2 לצו יבוא חופשי, תשע"ב -2012, יבוא חיטה למאכל טעון קבלת רשיון יבוא.
נוהל זה מסדיר את התנאים לקבלת רישיון היבוא.

מצורפת טיוטת הנוהל לקבלת רישיונות ליבוא חיטה למאכל בגין חיטה מקציר 2013, להערות הציבור.
הערות לנוהל יש להגיש בכתב בלבד לפקס 03-9485767, עד ליום 26.9.2013 בצירוף פרטי ההתקשרות של הפונה.
לשאלות ניתן לפנות לאריאלה פלונסקי במייל:arielap@moag.gov.il


לטיוטת נוהל קבלת רישיונות ליבוא חיטה למאכל בגין קציר 2013 - להערות הציבור