2013

הודעה בדבר מתן תמיכה בפעולות פיתוח הכפר בשנת 2014

תכניות ועוגנים
 
לנוהל לחצו כאן

נספח 1 - תכניות ועוגנים
נספח 2 - טופס העברת כספים
נספח 3 - טופס מקצועי עוגנים ; טופס מקצועי תכניות
נספח 4 - רשימת תיוג תכניות ועוגנים
נספח 5 - סמלי המשרד לשילוב במסמכים ושילוט

דוגמה למסמכים בעניין תכנית יישובית:
השתתפות משרד החקלאות במימון תוכנית אב ומתאר לכפר גנות
מיפוי ותצלומי אוויר

דוגמה למסמכים בעניין עוגן לפיתוח הכפר:
הקשתות - פרוגרמה
מיקום בתכנית ותצלומי אוויר
מרכז צפרות כפר רופין

דוגמאות לבקשה להיתר עבור עוגן:
דוגמה א
דוגמה בתכניות ועוגנים לשנת 2014 אשר קיבלו מענק המשרד


מרכזי מבקרים לתיירות כפרית חקלאית
לנוהל לחצו כאן
נספח 1 - טופס בקשה מרכז מבקרים תיירות חקלאית
נספח 2 - טופס העברת כספים
נספח 3 - טופס מקצועי פיתוח מרכזי מבקרים לתיירות חקלאית  
נספח 4 - רשימת תיוג פיתוח מרכזי מבקרים לתיירות חקלאית
נספח 5 - סמלי המשרד לשילוב במסמכים ושילוט
נספח 6- רשימת כפרי נוער חקלאיים


קורסים והדרכות
לנוהל לחצו כאן
נספח 1 - קורסים והדרכות
נספח 2 - טופס העברת כספים
נספח 3 - טופס מקצועי קורסים והדרכות 
נספח 4 - רשימת תיוג קורסים והדרכות
נספח 5 - סמלי המשרד לשילוב במסמכים ושילוטקידום מכירות תיירות חקלאית
לנוהל לחצו כאן
נספח 1 - קידום תיירות
נספח 2 - טופס העברת כספים
נספח 3 - טופס מקצועי קד"מ תיירות
נספח 4 - רשימת תיוג קידום תיירות
נספח 5 - סמלי המשרד לשילוב במסמכים ושילוט

  

 

תוכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Pages/pituac_kfar_program_2020.aspxתוכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021
טיוטת תכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021 להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2020/Pages/draft_pituach_kfar.aspxטיוטת תכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021 להערות הציבור
התנגדות משרד החקלאות לתזכיר חוק החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מספר 7), התש"ף - 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/publications/Pages/tikun7.aspxהתנגדות משרד החקלאות לתזכיר חוק החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מספר 7), התש"ף - 2020