2013

הודעה בדבר מתן תמיכה בפעולות פיתוח הכפר בשנת 2014

תכניות ועוגנים
 
לנוהל לחצו כאן

נספח 1 - תכניות ועוגנים
נספח 2 - טופס העברת כספים
נספח 3 - טופס מקצועי עוגנים ; טופס מקצועי תכניות
נספח 4 - רשימת תיוג תכניות ועוגנים
נספח 5 - סמלי המשרד לשילוב במסמכים ושילוט

דוגמה למסמכים בעניין תכנית יישובית:
השתתפות משרד החקלאות במימון תוכנית אב ומתאר לכפר גנות
מיפוי ותצלומי אוויר

דוגמה למסמכים בעניין עוגן לפיתוח הכפר:
הקשתות - פרוגרמה
מיקום בתכנית ותצלומי אוויר
מרכז צפרות כפר רופין

דוגמאות לבקשה להיתר עבור עוגן:
דוגמה א
דוגמה בתכניות ועוגנים לשנת 2014 אשר קיבלו מענק המשרד


מרכזי מבקרים לתיירות כפרית חקלאית
לנוהל לחצו כאן
נספח 1 - טופס בקשה מרכז מבקרים תיירות חקלאית
נספח 2 - טופס העברת כספים
נספח 3 - טופס מקצועי פיתוח מרכזי מבקרים לתיירות חקלאית  
נספח 4 - רשימת תיוג פיתוח מרכזי מבקרים לתיירות חקלאית
נספח 5 - סמלי המשרד לשילוב במסמכים ושילוט
נספח 6- רשימת כפרי נוער חקלאיים


קורסים והדרכות
לנוהל לחצו כאן
נספח 1 - קורסים והדרכות
נספח 2 - טופס העברת כספים
נספח 3 - טופס מקצועי קורסים והדרכות 
נספח 4 - רשימת תיוג קורסים והדרכות
נספח 5 - סמלי המשרד לשילוב במסמכים ושילוטקידום מכירות תיירות חקלאית
לנוהל לחצו כאן
נספח 1 - קידום תיירות
נספח 2 - טופס העברת כספים
נספח 3 - טופס מקצועי קד"מ תיירות
נספח 4 - רשימת תיוג קידום תיירות
נספח 5 - סמלי המשרד לשילוב במסמכים ושילוט

  

 

תכנית פיתוח הכפר-נוהל תמיכה לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2019/Pages/tochnit_pituach_2019.aspxתכנית פיתוח הכפר-נוהל תמיכה לשנת 2019
נוהל מתן חוות דעת משרד החקלאות ופיתוח הכפר להיתרי בנייה עבור מבנים חקלאיים ומבנים לשימושים נלווים לפעילות חקלאיתhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/heteri_bniya.aspxנוהל מתן חוות דעת משרד החקלאות ופיתוח הכפר להיתרי בנייה עבור מבנים חקלאיים ומבנים לשימושים נלווים לפעילות חקלאית
מדיניות, הנחיות וקריטריונים לתכנון מבנים חקלאייםhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/tichnun_mivnim.aspxמדיניות, הנחיות וקריטריונים לתכנון מבנים חקלאיים