2015

בשנת 2014 גיבש משרד החקלאות ופיתוח הכפר תכנית לפיתוח הכפר לשנים 2020-2015. המדיניות המנחה משלבת בין פיתוח חקלאות, פיתוח כפרי, עידוד תעסוקה יזמית ומגוונת בדגש על תיירות כפרית וחקלאית, שיקום תשתיות בישובים כפריים, עידוד הצמיחה באזורי הפריפריה ושמירת משאבי הטבע והסביבה.
ב-5 באוגוסט 2015 התקבלה החלטת ממשלה מספר 358 בדבר תשתיות, מבני ציבור ומענקים מוניציפאליים ביטחוניים ביהודה ושומרון. בהחלטה נקבע כי יוקצה תקציב לתשתיות, מבני ציבור ואתרי תיירות. 

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מתכוון לפרסם נוהל תמיכה אשר מטרתה תהיה ליישם את החלטת הממשלה ולפעול לפיתוח המרחב הכפרי והיישובים הכפריים ביהודה ושומרון ולעודד פיתוח תיירותי כפרי.

כל המעוניין להעיר על טיוטת נוהל התמיכה מתבקש לשלוח את הערותיו לגב' חגית ברנר hagitbr@moag.gov.il עד 8.10.15


לטיוטת נוהל תמיכה לשנת 2015 יישום החלטת ממשלה 358 תמיכה בפעולות תכנון ופיתוח ביהודה ושומרון  - להערות הציבור

 

 

תוכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Pages/pituac_kfar_program_2020.aspxתוכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021
טיוטת תכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021 להערות הציבורhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2020/Pages/draft_pituach_kfar.aspxטיוטת תכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021 להערות הציבור
התנגדות משרד החקלאות לתזכיר חוק החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מספר 7), התש"ף - 2020https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/publications/Pages/tikun7.aspxהתנגדות משרד החקלאות לתזכיר חוק החוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מספר 7), התש"ף - 2020