2015

משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן – המשרד) מודיע על האפשרות לקבל, בהתאם להוראת תכ"מ 6.2.1, תמיכה של המשרד בפעולות לפיתוח הכפר כדלקמן יובהר כי תקציב המדינה לשנת 2015 טרם אושר וכי מתן התמיכה מותנה בקיומו של תקציב מאושר ייעודי לנושא.


הסעיף שיעור התקציב לסעיף
תכניות אזוריות ונקודתיות עם משמעות אזורית 5%
מוקדי משיכה תיירותיים ושימור מורשת 35%
שדרוג מבני ציבור ושיפור חזות הישוב 60%

היקף התקציב הצפוי לצורך התמיכה הנו כ- 60 מיליון ₪. יש להגיש את הבקשות באמצעות פורטל התמיכות מרכב"ה עד לתאריך 30.11.15.
מצ"ב נוהל התמיכה המפורט.עו"ד שלמה בן אליהו
המנהל הכללי

יישום החלטת ממשלה 358 תמיכה בפעולות תכנון, פיתוח ובנייה ביהודה ושומרון

נספחים - נוהל תמיכה בהכנת תכניות במרחב הכפרי

נספחים - נוהל תמיכה בעבודות פיתוח ובנייה במרחב הכפר

רשימת רשויות מקומיות ביהודה ושומרון