2016

​רקע
בשנת 2014 גיבש משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן – המשרד) תכנית לפיתוח הכפר לשנים 2015-2020. המדיניות המנחה משלבת בין פיתוח חקלאות, פיתוח כפרי, עידוד תעסוקה יזמית ומגוונת בדגש על תיירות כפרית וחקלאית, שיקום תשתיות בישובים כפריים, עידוד הצמיחה באזורי הפריפריה ושמירת משאבי הטבע והסביבה.
בתאריך: י"ג סיוון התשע"ז, 19 ביוני 2016, התקבלה החלטת ממשלה מספר 1561 בדבר תכנית סיוע מיוחדת לרשויות המקומיות באזור יהודה ושומרון ולתושביהן, לנוכח המצב הביטחוני. בהחלטה נקבע כי המשרד יפעל למתן סיוע לרשויות המקומיות באזור יהודה ושומרון לצורך הסבת מבנים יבילים למבני קבע ושיפוץ מבני ציבור לחיזוק הביטחון והבטיחות. 
מטרת התמיכה הינה ליישם את החלטת הממשלה מספר 1561.
 
היקף התקציב הצפוי הוא כ- 10מיליון ₪.

יש להגיש את הבקשות למחוז הרלבנטי המצוין בקובץ נוהל התמיכה המצורף וכן באמצעות פורטל התמיכות מרכב"ה, עד לתאריך ב' חשוון התשע"ז, 03.11.2016, בשעה 13:00.


פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 8.12.16 - תיקון החלטה לפרוטוקול מיום 15.11.2016 

טבלת שיפוט - החלטה 1561 - מבני ציבור יהודה ושומרון

תכנית פיתוח הכפר - נוהל תמיכה לשנת 2016 - יישום החלטת ממשלה 1561 - סיוע מיוחד לאזור יהודה ושומרון​

נספח לנוהל תמיכה לשנת 2016 - יישום החלטת ממשלה 1561 - סיוע מיוחד לאזור יהודה ושומרון

החלטת ממשלה מספר: 1561   - מיום י"ג סיוון התשע"ו (19.06.2016)

לוח מועצות זכאיות באזור יהודה ושמרון

הודעה לעיתונות

להלן התייחסותנו להערות הציבור עבור נוהל תמיכה לשנת 2016, סיוע מיוחד לאזור יהודה ושומרון, יישום החלטת ממשלה 1561:

מסמך התייחסות להערות הציבור