​​​​​משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן – המשרד) מודיע על האפשרות לקבל, בהתאם להוראות תכ"מ 6.2.1, תמיכה של המשרד בפעולות לפיתוח הכפר כדלקמן
יובהר כי מתן התמיכה מותנה בקיומו של תקציב מאושר ייעודי לנושא

הסעיףהיקף תקציבי משוער לשנהזכאים - בהתאם למפורט בנוהל התמיכה
פיתוח מתחמים עבור לולי הטלה50,000,000 ₪

תיבחנה בקשות לתמיכה שתוגשנה ע"י הישובים, באמצעות האגודה השיתופית החקלאית בלבד.

לא תתקבלנה בקשות ממגדלים פרטיים.​


ניתן להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכה עד ליום 25.11.18 בשעה 13:00 לכתובת: 

המהלך לשדרוג ענף ההטלה בישראל

 

 

מבחני תמיכה במוסדות ציבור הפועלים לקליטת צעירים בעבודה חקלאית באזורי עדיפות לאומית - לשנת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/2019_Young_farmers.aspxמבחני תמיכה במוסדות ציבור הפועלים לקליטת צעירים בעבודה חקלאית באזורי עדיפות לאומית - לשנת 2019
פרסום להערות הציבור נוהל תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפרייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/Tmicha_Volunteers_Agriculture.aspxפרסום להערות הציבור נוהל תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפריים
הזמנה להגשת בקשה לקבלת המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2019 על ידי חקלאים נעדרי זכאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2018/Pages/hamlaza_oved_zar.aspxהזמנה להגשת בקשה לקבלת המלצה להעסקת עובד זר לשנת 2019 על ידי חקלאים נעדרי זכאות