​​​​​​​משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן – המשרד) מודיע על האפשרות לקבל, בהתאם להוראות תכ"מ 6.2.1, תמיכה של המשרד בפעולות לפיתוח הכפר כדלקמן
יובהר כי מתן התמיכה מותנה בקיומו של תקציב מאושר ייעודי לנושא

הסעיףהיקף תקציבי משוער לשנהזכאים - בהתאם למפורט בנוהל התמיכה
פיתוח מתחמים עבור לולי הטלה50,000,000 ₪

תיבחנה בקשות לתמיכה שתוגשנה ע"י הישובים, באמצעות האגודה השיתופית החקלאית בלבד.

לא תתקבלנה בקשות ממגדלים פרטיים.​


ניתן להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכה עד ליום 25.11.18 בשעה 13:00 לכתובת: 

המהלך לשדרוג ענף ההטלה בישראל

 

 

משרד החקלאות נערך לאפשרות לכניסתם של נחילי הארבה לשטחי ישראל​​https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2019/Pages/arbe.aspxמשרד החקלאות נערך לאפשרות לכניסתם של נחילי הארבה לשטחי ישראל​​
הודעת המשך 38 לOIE ניוקסל - 18.2.19https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2019/Pages/newcastle_38_18-2-19.aspxהודעת המשך 38 לOIE ניוקסל - 18.2.19
נגיעות בטפיל נאוספורה קנינום (Neospora caninum) בצאןhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Tzon/Pirsumim/2019/Pages/Neospora-caninum.aspxנגיעות בטפיל נאוספורה קנינום (Neospora caninum) בצאן