​​​​​​​משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן – המשרד) מודיע על האפשרות לקבל, בהתאם להוראות תכ"מ 6.2.1, תמיכה של המשרד בפעולות לפיתוח הכפר כדלקמן
יובהר כי מתן התמיכה מותנה בקיומו של תקציב מאושר ייעודי לנושא

הסעיףהיקף תקציבי משוער לשנהזכאים - בהתאם למפורט בנוהל התמיכה
פיתוח מתחמים עבור לולי הטלה50,000,000 ₪

תיבחנה בקשות לתמיכה שתוגשנה ע"י הישובים, באמצעות האגודה השיתופית החקלאית בלבד.

לא תתקבלנה בקשות ממגדלים פרטיים.​


ניתן להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכה עד ליום 25.11.18 בשעה 13:00 לכתובת: 

המהלך לשדרוג ענף ההטלה בישראל

 

 

אירוע חיובי לאבעבועות צאן בכפר כנא - 25.6.20https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/ababuot_tzon_20.aspxאירוע חיובי לאבעבועות צאן בכפר כנא - 25.6.20
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/murhav_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונות