​​​​​​​משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן – המשרד) מודיע על האפשרות לקבל, בהתאם להוראות תכ"מ 6.2.1, תמיכה של המשרד בפעולות לפיתוח הכפר כדלקמן
יובהר כי מתן התמיכה מותנה בקיומו של תקציב מאושר ייעודי לנושא

הסעיףהיקף תקציבי משוער לשנהזכאים - בהתאם למפורט בנוהל התמיכה
פיתוח מתחמים עבור לולי הטלה50,000,000 ₪

תיבחנה בקשות לתמיכה שתוגשנה ע"י הישובים, באמצעות האגודה השיתופית החקלאית בלבד.

לא תתקבלנה בקשות ממגדלים פרטיים.​


ניתן להגיש הערות לטיוטת נוהל התמיכה עד ליום 25.11.18 בשעה 13:00 לכתובת: 

המהלך לשדרוג ענף ההטלה בישראל

 

 

נוהל תמיכה לבעלי רישיון דיג מקצועי לדיג בים התיכון בשל איסור דיג בעונת הרבייה 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2019/Pages/rishion_daig2019.aspxנוהל תמיכה לבעלי רישיון דיג מקצועי לדיג בים התיכון בשל איסור דיג בעונת הרבייה 2019
ברוצלה ברפת חצריםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2019/Pages/brotzula_hatzrim-21-5-19.aspxברוצלה ברפת חצרים
הודעה ללולנים, מאי 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2019/Pages/mico_may_2019.aspxהודעה ללולנים, מאי 2019