מסמך מדיניות תכנון החקלאות וכפר בישראל

ועדת עבודה מיום 14.8.14 (ישיבה משותפת עם מנהל התכנון ומתכנני המחוזות של משרד הפנים)


סדר יום
מסמך מדיניות תכנון החקלאות והכפר בישראל - עיקרי התכנית
דו"ח מספר 1 - אפיון, מיפוי ומגמות
דו"ח מספר 2 - מטרת על, מטרות ועקרונות
מסמך מדיניות החקלאות והכפר נספח – מיפוי הקרקע החקלאית

ועדת עבודה מיום 17.7.14
מסמך מדיניות תכנון החקלאות והכפר בישראל תכניות כוללניות
הנחיות לתכניות כוללניות במרחב הכפרי
ריכוז הערות והתייחסות לכל חלקי דו"ח מספר 3
הנחיות לתכניות כוללניות במרחב בכפרי
תוצרי מיפוי
סיכום


ועדת עבודה מיום 19.06.14
תשתיות וחקלאות
היבטים נופיים - מסמך מדיניות תכנון לחקלאות ולכפר בישראל
חקלאות וסביבה
חקלאות מים, חקלאות ימית ודיג
הנוף בישוב הכפרי
סיכום


ועדת עבודה מיום 22.05.14
חומר רקע:
ממשקים כפר ועיר
היבטים כלכליים במרחב הכפר
הנחיות לתכניות כוללניות במרחב הכפרי
תכניות כוללניות במרחב הכפרי (מצגת)
סיכום

ועדת עבודה מיום 01.05.14
חומר רקע:
תכנון הישוב הכפרי
• פרוגרמה לשטחי ציבור
מצגת
סיכום
הקצאות קרקע לשטחי ציבור בישוב הכפרי


ועדת עבודה מיום 27.03.14
מצגת
סיכום

ועדת עבודה מיום 27.02.14
מצגת
סיכום

ועדת עבודה מיום 31.10.13
מצגת
סיכום