מסמך מדיניות תכנון החקלאות וכפר בישראל

משרד החקלאות ופיתוח הכפר יוזם בשיתוף עם מנהל התכנון במשרד הפנים, הכנת מסמך מדיניות תכנון ארצית לחקלאות ולכפר בישראל. המסמך יוביל וישקף תפיסה עדכנית למרחב הכפרי ולדפוסי פיתוחו העתידיים בדגש על החקלאות והכפר. מסמך מדיניות זה ישתלב במכלול מסמכי המדיניות התכנונית הממלכתית, וישמש מסמך מנחה לעריכת תכניות, ארציות, אזוריות ומקומיות.
להלן נפרט את הרציונל להכנת מסמך המדיניות, את מטרותיו, היקפו ותכולתו, לרבות התוצרים המוצעים
והצוות הנדרש לניהול וביצוע העבודה התכנונית.

למסמך המלא