מסמך מדיניות תכנון החקלאות וכפר בישראל

כנס פיתוח הכפר, כנס פיתוח הכפר 2016, הרצאות מכנס פיתוח הכפר 2016,

​​​​​מסמך מדיניות תכנון החקלאות והכפר בישראל הוא פרי יוזמה של הרשות לתכנון במשרד החקלאות ופיתוח הכפר, בשיתוף מנהל התכנון במשרד הפנים. הכנת המסמך נבעה מהכרה בחשיבות של תכנון שטחי החקלאות והיישוב הכפרי כחלק ממדיניות התכנון הארצית הכוללת, שבה יינתן ביטוי ייחודי לצרכים, להזדמנויות, למגמות עתידיות ולתועלות של החקלאות ושל ההתיישבות הכפרית למרחב ולחברה הישראלית כולה.

מדיניות התכנון הלאומית עסקה בשנים האחרונות בחקלאות ובכפר לא כנושאים בפני עצמם, אלא בנושאי רוחב לאומיים שונים ובהם פיזור אוכלוסייה, שמירה על רצף שטחים פתוחים, צורכי הצמיחה של הערים וכד'. מסמך מדיניות זה מיועד להוביל מדיניות תכנון מנקודת המבט של צורכי החקלאות וההתיישבות הכפרית, על רקע המציאות המשתנה ותוך התייחסות למודלים ולתהליכים המתרחשים בישראל ובעולם.


הכנת מסמך המדיניות החלה בהגדרת תהליך התכנון ותוצריו. אלה הוגדרו במסמך יסוד  שאושר בהנהלת משרד החקלאות והכפר, והוצג בפני המועצה הארצית לתכנון ובנייה בהתאם לאבני הדרך שנקבעו בו. תהליך גיבוש המדיניות לווה בפורום ציבורי של נציגי המגזר הכפרי "פורום החקלאות והכפר" ששימש מסגרת מלווה ומייעצת,  לשיתוף ולשיח.


כרך א'- דו"ח 1 אפיון, מיפוי ומגמות:

מהווה תשתית מידע למסמך מדיניות התכנון. הדו"ח מורכב משלשה שערים: שער החקלאות ושער הישוב הכפרי ושער המרחב הכפרי.
כהמשך למסמך היסוד ולתפיסת התכנון המנחה, בשני חלקי מסמך זה מוצג מידע ממוקד ורלוונטי, קישורים למקורות מידע המרחיבים את תשתית הידע ובעיקר – אפיון, מיפוי ומגמות המשקפים תפיסה רב-תחומית, כוללת ודינמית. בסיום כל פרק מוצג סיכום קצר הכולל סוגיות מרכזיות שעלו בפרק.
יש לזכור כי דו"ח זה הוא נקודת מוצא והתחלה של התהליך, ולכן ייתכן כי נושאים שעלו בשלב זה  ברמה עקרונית ובסיסית, יקבלו בהמשך העמקה והרחבה בהתאם לצורכי תהליך התכנון.

 

כרך ב' - דו"חות  2 ו-3 מטרות, עקרונות, המלצות והנחיות תכנון:

דו"ח מס' 2 – עוסק בתפיסת התכנון ובעקרונות מדיניות התכנון של החקלאות והכפר. אלה מבוססים על ממצאי דו"ח שלב א, סקר המצב הקיים ועל דיוני הפורומים ומהלכי שיתוף הציבור שליוו את הכנת מסמך המדיניות.

דו"ח מס' 3 – מתווה המדיניות - המלצות – על בסיס התפיסה שהוצגה בדו"ח מס' 2, מוצגות בחלק זה המלצות וקווי תכנון מנחים לחקלאות, ליישוב הכפרי ולמרחב הכפרי. כחלק בלתי נפרד מתוצרי מסמך המדיניות, כולל הדו"ח גם תכניות כוללניות למרחב הכפרי.


לאורך המסמך מודגשת חשיבותם של תוצרים בנושא מיפוי שטחי החקלאות. בתוך כך, הוכן אוגדן המיפוי - המציג מיפוי השטחים החקלאיים בישראל שהוא חלק בלתי נפרד מתוצרי מסמך המדיניות.


המלצות מסמך מדיניות תכנון החקלאות והכפר מתמקדות בנושאי תכנון. נושאים אחרים הכרוכים בחקלאות ובכפר מטופלים במסגרות אחרות ואין במסמך זה התייחסות אליהם. יש להדגיש כי מסמך זה אינו עוסק בנושאים הקשורים לעיבוד החקלאי ולגידולים החקלאיים, שבעיקרון נתונים לשיקול דעתו של החקלאי.

קובצי מסמך מדיניות תכנון החקלאות והכפר בישראל  

​​​

 

 

ועדת פרוגרמות מס' 01/2020 (יום ד' 05/02/2020)https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/vaadat_programot/2020/Pages/vaadat_programot_2020.aspxועדת פרוגרמות מס' 01/2020 (יום ד' 05/02/2020)
פיתוח מיזמים תירותייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/Pages/pituach_meizamim_travel.aspxפיתוח מיזמים תירותיים
יישובים כפריים בשולי הערים "מדיניות וכלים לתכנון וניהול המרחב הכפרי בשולי ערים לשנת 2040https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/publications/Pages/yeshuvim_2040.aspxיישובים כפריים בשולי הערים "מדיניות וכלים לתכנון וניהול המרחב הכפרי בשולי ערים לשנת 2040