ארכיון נהלים


בהתאם להסכמי הסחר של מדינת ישראל עם מדינות העולם, יותר יבוא במכס מופחת או עם פטור של הטובין על פי ההסכמים השונים.
מצורפת הודעה לציבור הכוללת את נוהל חלוקת המכסות, מספרי המכסות, פרוט המכסות, מקורות הייבוא, מועדי הגשה ותנאי הסף להגשת בקשות.

אנא שימו לב, כי חלו שינויים באופן חלוקת המכסות של מספר מוצרים, המודעה כוללת את כל המכסות המחולקות ע"י משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הן בהגרלות והן בשיטת החלוקה "כל הקודם זוכה". לאור זאת, יש להקפיד לקרוא את המודעה בעיון ולהגיש את הבקשות בהתאם לתנאים והתאריכים המפורטים.

יש להקפיד על מילוי טופס הבקשה המצורף במלאו, בדגש על מס' המכסה, שם מלא ומס' ת.ז. של החותם.

בעת שליחת טפסי הבקשה לשנת 2012, יש לציין
בראש הטופס "בקשה לשנת 2012".

לתשומת ליבכם,

מועד הגשת בקשות למכסות המחולקות בהגרלה הינו החל מיום ראשון 23/10/2011 ועד ליום חמישי 10/11/2011.
מועד הגשת בקשות בשיטת כל הקודם זוכה הינו החל מ 01/12/2011
בקשה אשר תשלח שלא במסגרת התאריכים הנ"ל, לא תטופל.

אישור רואה חשבון בדבר עיסוקי החברה יש להגיש רק על נספח מס' א' לנוהל והמצ"ב.

לאתר רשם החברות לצורך הצגת אישור ע"פ הנוהל בדבר העדר חובות  לחץ כאן

עדכון 11.12.2011

ע"פ החלטת בג"צ מיום 08.12.2011, תתאפשר חלוקת מכסה 4075, גבינות שונות מכל העולם במכס של 20% לשנת 2012, ע"פ הנוהל המצ"ב.


בקשות לרשיון יבוא יש להגיש בהתאם למודעה זו

בקשות יש לשלוח לפקס מס' 03-9485804


למודעה המלאה לציבור
לטופס הבקשה

 

 

רשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/rishyonot_yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/pirsumim/Pages/ListOfImortProducts1.aspxרשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרותרשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרות
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - יולי, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_bakar_tzon_april_2019.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - יולי, 2019
נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2020 - 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/draft)tmicha_202022.aspxנוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2020 - 2022