ארכיון נהלים

מפורסם בזאת נוהל להגשת בקשה לתמיכה חלקית בתשלום דמי חבר לארגונים חקלאיים בינלאומיים לשנת 2015. כדי להגיש בקשה יש לפעול עפ"י הנחיות הנוהל המצ"ב ולשלוח לא יאוחר מ 31/12/14 לידי מר אריה רגב, היחידה לסחר חוץ, regeva@moag.gov.ilנוהל תמיכה בעלות דמי חבר לארגונים חקלאיים בין לאומיים לשנה קלנדרית 2015