ארכיון נהלים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על אפשרות  לקבלת תמיכה לפעולות קידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית מעובדת לשנת 2013, העונה לקריטריונים הנדרשים על פי הנוהל המצ"ב.

מועד אחרון להגשת בקשות הנו: 15/11/2012.
 
לא תידון בקשה שהוגשה לאחר המועד או שלא הוגשה בליווי המסמכים הנדרשים לפי נוהל זה.


לשאלות ניתן לפנות לאסף לוי בטלפון: 03-9485569.
לנוהל התמיכה
לטבלאות למילוי

 

 

דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - נובמבר 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_11_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - נובמבר 2019
נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא לשנים 2020 – 2022 – פרסום נובמברhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/Hitargenut_Haklaim_sevev_sheni.aspxנוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא לשנים 2020 – 2022 – פרסום נובמבר
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - אוקטובר, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_10_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - אוקטובר, 2019