ארכיון נהלים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על אפשרות לקבלת תמיכה לפעולות קידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית מעובדת לשנת 2015, העונה לקריטריונים הנדרשים על פי הנוהל המצ"ב.

מועד אחרון להגשת בקשות הנו: 09/11/2014 בשעה 12:00.

לא תידון בקשה שהוגשה לאחר המועד או שלא הוגשה בליווי המסמכים הנדרשים לפי נוהל זה.


לשאלות ניתן לפנות לאמיר גינוסר בטלפון: 03-9485926.
לנוהל המלא
לקובץ הטבלאות