ארכיון נהלים

בהתאם להסכמי הסחר של מדינת ישראל עם מדינות העולם, ובמסגרת מכסות וולנטריות מכל העולם, יותר יבוא במכס מופחת או עם פטור של הטובין המפורטים וע"פ נוהל זה.

מצורפת הודעה לציבור הכוללת את נוהל חלוקת המכסות, מספרי המכסות, פרוט המכסות, מקורות הייבוא, מועדי הגשה ותנאי הסף להגשת בקשות.

אנא שימו לב, כי חלו שינויים באופן חלוקת המכסות של מספר מוצרים, המודעה כוללת את כל המכסות המחולקות ע"י משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הן בהגרלות והן בשיטת החלוקה "כל הקודם זוכה". לאור זאת, יש להקפיד לקרוא את המודעה בעיון ולהגיש את הבקשות בהתאם לתנאים והתאריכים המפורטים.

יש להקפיד על מילוי טופס הבקשה המצורף במלואו, בדגש על מספר המכסה, שם מלא ומספר ת.ז. של החותם.

בעת שליחת טופסי הבקשה לשנת 2013, יש לציין
בראש הטופס "בקשה לשנת 2013".

לתשומת ליבכם,

מועד הגשת בקשות למכסות המחולקות בהגרלה הנו החל מיום ראשון 14.10.2012 ועד ליום חמישי 08.11.2012.
מועד הגשת בקשות בשיטת כל הקודם זוכה הנו החל מ 01.12.2012.

מובהר כי לגבי מכסה 4075, גבינות מכל העולם ב 20% מכס, עד להכרעת בג"צ 6040/11 בנושא, לא יחולקו רישיונות, ואין להגיש בקשות עד לפרסום מודעה באתר, כמפורט בגוף הנוהל. מבוטל, עדכון מיום 10.12.2012 למטה

בקשה אשר תשלח שלא במסגרת התאריכים הנ"ל, לא תטופל.

אישור רואה חשבון בדבר עיסוקי החברה יש להגיש רק על נספח א' לנוהל והמצ"ב

לאתר רשם החברות לצורך הצגת אישור ע"פ הנוהל בדבר העדר חובות  לחץ כאן

בקשות לרשיון יבוא יש להגיש בהתאם למודעה זו

בקשות יש לשלוח לפקס מס' 03-9485804

עידכונים:

06.12.2012 : תיקון נוהל חלוקת מכסת ייבוא לאגוזי אדמה מכל העולם לתעשיית הבוטנים המצופים (מותנה באישור שר האוצר).

10.12.2012 : בהתאם להחלטת בג"צ מיום 03/12/2012 על מחיקת העתירה 6040/11, ינתנו רישיונות למכסה 4075 בשנת 2013 בהתאם לצו שנחתם ע"י שר האוצר מיום 06/12/2012 והמצ"ב, סה"כ הכמות לחלוקה לשנת 2013 הינה 3,600 טון ובמכס קצוב של 5.6 ש"ח לק"ג (ולא 20%, כפי שהיה עד היום) ובהתאם למפורט בנוהל.

12.12.2012 : מכסה 1036 – יבוא עגלים במשקל העולה על 250 ק"ג לראש תחולק באופן הבא:

א.       ינתנו רישיונות יבוא בכמות של 1,000 טון לשלושה חודשים, אשר יחולקו בין המבקשים אשר הגישו בקשה לפי נוהל זה עד ליום 20/12/12 והעומדים בתנאי הסף לנוהל (אישור רואה חשבון, העדר חובות לרשם החברות, ואישור ניהול ספרים) ואשר הגישו לשו"ט בקשה ומופיעים בתכנון השנתי לייבוא עגלים בשו"ט.

ב.       200 טון הנותרים יחולקו בן יבואנים העומדים בתנאי הסף לנוהל, וברשותם אישור וטרינרי בתוקף לייבוא עגלים גדולים מארצות האיחוד  ואין ברשותם רישיון יבוא לפי סעיף א', הכמות ברישיון זה תהיה לכל היותר זהה לכמות שניתנה ליבואנים לפי סעיף א' ובהתאם לאישור השו"ט.


31.12.12 : בגלל תנאי היבוא המיוחדים לשנת 2013, ובכדי להקל  על היבואנים, ביבוא בשיטה של כל הקודם זוכה מול רשימון יבוא בודד במכס מלא, המכולה הראשונה במכס מלא של תפוח או אגס  (לא משנה מקור), הכמות ברישיון תהה כפולה לכמות שיובאה במכס מלא, אך לא יותר מ 20 טון לתפוח, 22 טון לאגס ו 20 טון לאגוזי אדמה.היבואן יגיש בקשה לרישיון יבוא, טרום ובסמוך למועד השחרור בצרוף המסמכים הבאים:

א.                   שטר מטען הכולל מס' מכולה, תיאור הטובין, הכמות במכולה.

ב.                   התחייבות היבואן לשחרר את המכולה במלואה ובתשלום המכס על מחצית הכמות.

ג.                    אישור סוכן המכס כי המכולה (יש לציין את מספרה בהתאם לשטר המטען) נמצאת בנמל.

ד.                   הכמות ברישיון תהיה מחצית הכמות בשטר המטען.

ה.                  תוקף רישיון זה יהיה לשבועיים בלבד.

ו.                     לאחר ניצול רישיון זה, היבואן יכול להגיש בקשה נוספת ללא צורך בהגשת רשימון או שטר מטען נוסף ובהתאם לנוהל.


02/01/2013 : ביום 01/01/2013 שר האוצר חתם על צו (מק"ח 1699) הכולל פתיחת מכסה ליבוא אגוזי אדמה (בוטנים מקולפים) בפטור ממכס ובכמות של 1,250 טון בעיקר לתעשיית ציפוי הבוטנים, והגדלת מכסה ליבוא חימצה (חומוס) בפטור ממכס בכמות של עד 8,000 טון ובהתאם לתנאי השוק המקומי. ניתן להגיש בקשות בהתאם לנוהל שפורסם.


28/01/2013 : המכסה ליבוא אגוזי אדמה לסוחרי המזון חולקה במלואה.

29/01/2013 : בהתאם להערכת ההיצע בשוק המקומי, הכמות לחלוקה של גרעיני חימצה (חומוס) במסגרת מכסה 7138 הינה 6,000 טון עד 31/05/2013, במידת הצורך, ובהתאם לתנאי השוק המקומי תיבחן חלוקה נוספת ועד לכמות של 8000 טון בהתאם לצו בתקופה זו.

07/03/2013 : בהתאם להערכת ההיצע בשוק המקומי והתנהלות היבוא עד היום. הכמות לחלוקה של גרעיני חימצה (חומוס) במסגרת מכסה 7138 הוגדלה ל  7,000 טון עד 31/05/2013, במידת הצורך, ובהתאם לתנאי השוק המקומי תיבחן חלוקה נוספת, ועד לכמות של 8000 טון בהתאם לצו לתקופה זו.

11/03/2013 : המכסה ליבוא בצל מהאיחוד האירופאי (7039) חולקה במלואה

13/03/2013 : נכון להיום, במסגרת מכסה 7138 חולקו 7,000 טון גרעיני חימצה (חומוס), בהתאם להערכת ההיצע בשוק המקומי והתנהלות היבוא עד היום. הכמות לחלוקה של גרעיני חימצה (חומוס) במסגרת מכסה 7138 הוגדלה ל  7,500 טון בהתאם לנוהל תוקף הרישיונות הינו עד 31/05/2013. במידת הצורך, ובהתאם לתנאי השוק המקומי תיבחן הגדלה אחרונה ועד לכמות של 8000 טון בהתאם לצו.

 17/03/2013 : בהתאם להערכת ההיצע בשוק המקומי והתנהלות היבוא עד היום. הכמות לחלוקה של גרעיני חימצה (חומוס) במסגרת מכסה 7138 הוגדלה ל  8,000 טון. זו הגדלה אחרונה בהתאם לנוהל תוקף הרישיונות הינו עד 31/05/2013.

20/03/2013 : המכסה ליבוא גרעיני חימצה (חומוס) מכל העולם (7138) חולקה במלואה (8,000 טון).לנוהל המלא
לטופס בקשה

 

 

דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יוני, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne-6-20.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יוני, 2020
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/murhav_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונות