ארכיון נהלים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על אפשרות נוספת ואחרונה ,להגשת בקשות לקבלת תמיכה לפעולות קידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית טרייה לעונה חקלאית 2010/2011 ולשנת 2011  בהתאם לנוהל המצ"ב ובכפוף ליתרת התקציב כדלקמן:
1. היקף התקציב שנותר - 540,000 ₪
2. הבקשות יוגשו עד 18.11.2010.
 
בקשת תמיכה שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים על פי הנוהל המפורט, או שלא תוגש במסגרת המועדים האמורים, לא תובא לדיון.


לנוהל התמיכה
לטבלאות למילוי