ארכיון נהלים

משרד החקלאות מודיע על חלוקת מכסת ייבוא דגים מכל מדינות WTO.

מכסה 3043 לייבוא פילה דג אמנון, פרט מכס 03.04.6100 בהיקף של 3,500 טון.

מכסה 3027 לייבוא קרפיון וקיפון (בורי), בהיקף של 500 טון.

 

בקשות יוגשו ע"י סוחרים בענף הדגים בלבד.
המכסות פתוחות עד לתאריך 15/07/2016.

בקישור שבהמשך מופיע הנוהל המפורט לחלוקת המכסות.

עדכון -
הכמות לחלוקה בהיקף של 3,000 טון, שמופיעה בסעיף 3 בנוהל, תחולק ליבואנים שביצעו יבוא בפועל של פילה אמנון קפוא בשנים 2014, 2015 וגם בשנת 2016.
תקופת ההגשה הראשונית ליבואנים תוארך עד לתאריך 24.3.2016 בשעה 16:00 ולאחריה חלוקת הרישיונות.


תנאים ומסמכים נלווים להגשת בקשה לרישיון יבוא במסגרת מכסה לשנת 2016
1. על המבקשים להגיש את הבקשות בצירוף רשימת המסמכים כמפורט בנספח ד' לנוהל, המכיל את ריכוז המסמכים הנדרשים.
2. את הבקשות יש להגיש למר מיראל סטליאן, המחלקה ליבוא במרכז לסחר חוץ במשרד החקלאות.

3. הרשות המוסמכת זכאית לבקש כל מידע ו/או מסמך לצורך טיפול בבקשת היבואן.
4. דרכי תקשורת:
                                  א.         כתובת המשרד – משרד החקלאות, המרכז לסחר חוץ המחלקה ליבוא דרך המכבים ראשל"צ  ת.ד  30 בית דגן.

                                  ב.         כתובת אתר האינטרנט: WWW.MOAG.GOV.IL. המחלקה ליבוא נמצאת תחת "יחידות המשרד", "סחר חוץ" ו- "יבוא". מומלץ להיכנס לאתר האינטרנט לקבלת העדכונים באופן שוטף, כגון פתיחת מכסות חדשות, יתרה עדכנית במכסות וכו'.

                                  ג.          לבירורים ניתן להתקשר לטלפון - 03-9485471  או 03-9485620.  ניתן להעביר בקשות ואישורים מתאימים גם לפקס מספר 03-9485804 .

5. שחרור הטובין מרשות המיסים, מותנה בהצגת היתר של השירותים להגנת הצומח ו/או השירותים  הווטרינריים במשרד החקלאות ו/או אישור של מנהל המזון במשרד הבריאות לפי העניין.
6. על הבקשה והמסמכים המצורפים לה חלות הוראות חוק חופש המידע, תשנ"ח-1998.
7. יבואנים שלא יעמדו בדרישות לפי נוהל זה, תיפסל מועמדותם.


נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2016

 

 

רשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרבייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/yevu_basar/Pages/mifalim_yevu.aspxרשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרביים
רשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/rishyonot_yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/pirsumim/Pages/ListOfImortProducts1.aspxרשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרותרשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרות
דו"ח יבוא מקנה לחודש ינואר 2021https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne_1-21.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודש ינואר 2021