ארכיון נהלים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר מודיע על אפשרות נוספת ,להגשת בקשות לקבלת תמיכה לפעולות קידום מכירות ליצוא תוצרת חקלאית מעובדת לשנת 2010 ולשנת 2011  בהתאם לנוהל המצ"ב ובכפוף ליתרת התקציב כדלקמן:
1. היקף התקציב שנותר - 220,000 ₪
2. הבקשות יוגשו עד 29.08.2010.
 
בקשת תמיכה שלא תכלול את כל המסמכים הנדרשים על פי הנוהל המפורט, או שלא תוגש במסגרת המועדים האמורים, לא תובא לדיון.


לנוהל התמיכה
לטבלאות למילוי

 

 

דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - נובמבר 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_11_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - נובמבר 2019
נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא לשנים 2020 – 2022 – פרסום נובמברhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/Hitargenut_Haklaim_sevev_sheni.aspxנוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא לשנים 2020 – 2022 – פרסום נובמבר
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - אוקטובר, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_10_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - אוקטובר, 2019