ארכיון נהלים

בהתאם להסכמי הסחר של מדינת ישראל ובמסגרת מכסות וולנטריות מכל העולם, יותר יבוא במכס מופחת או בפטור ממכס של הטובין המפורטים נוהל חלוקת מכסות יבוא.

בנוהל המצורף כלולים חלוקת המכסות, מספרי המכסות, פרוט המכסות, מקורות הייבוא, מועדי הגשה ותנאי הסף להגשת בקשות.

אנא שימו לב כי חלו שינויים באופן חלוקת המכסות של מספר מוצרים. המודעה כוללת את כל המכסות המחולקות על ידי משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הן בהגרלות והן בשיטת החלוקה "כל הקודם זוכה". לאור זאת, יש להקפיד לקרוא את המודעה בעיון ולהגיש את הבקשות בהתאם לתנאים והתאריכים המפורטים.

יש להקפיד על מילוי טופס הבקשה המצורף במלואו, בדגש על מספר המכסה, שם מלא ומספר ת.ז. של החותם.
בעת שליחת טופסי הבקשה לשנת 2016, יש לציין בראש הטופס "בקשה לשנת 2016".

 

לתשומת ליבכם,
מועד הגשת בקשות למכסות המחולקות בהגרלה הנו החל מיום ראשון, ג' כסלו התשע"ו 15.11.2015 ועד ליום שישי, ט"ו כסלו, 27.11.2015.
מועד הגשת בקשות בשיטת כל הקודם זוכה הנו החל מ - 01.12.2015.

בקשה אשר תשלח שלא במסגרת התאריכים הנ"ל, לא תטופל.

 

עדכון:  נספח א' - אישור רואה חשבון לפעילות מגיש הבקשה, עודכן והותאם להגשת הטופס עבור שנים 2014 ו/או 2015 ו/או 2016 בקבצים המצורפים.


נוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2016
נספחים לנוהל חלוקת מכסות 2016