2011

 בהתאם להחלטת שר האוצר מיום 08.09.2011, מק"ח 1648. מודיע משרד החקלאות על פתיחת מכסה ליבוא פילה אמנון במכס מופחת מכל העולם כדלקמן:

 1.    רישיונות ליבוא פילה אמנון במכס מופחת של 11 ₪ לק"ג , יונפקו לכל יבואן בשיטת כל הקודם זוכה ולאחר הצגת רשימון יבוא של פילה אמנון במכס מלא של 15 ₪ לק"ג מכל העולם החל מה- 11/09/11.

 2.    הכמות לחלוקה במכס מופחת תהיה זהה לכמות שיובאה במכס מלא, אך לא יותר מ- 25 טון לרישיון ליבואן.

 3.    רישיון נוסף יינתן רק לאחר ניצול הרישיון הקיים, וזאת במידה וקיימת יתרה במכסה, ובשיטת כל הקודם זוכה.

 4.    סה"כ הכמות שאושרה לחלוקה במכס מופחת לא תעלה על 800 טון לשנת 2011 (החל משנת 2012 כמות לחלוקה הינה 2,500 טון).

 5.    רשיונות היבוא במכס מופחת יהיו בתוקף עד לסוף שנת 2011.

 6.    אישורים נדרשים לקבלת רשיון יבוא במכס מופחת :

  • רשימון יבוא של פילה אמנון בפרט המכס 0304.2980/7 במכס מלא החל מה- 11/09/11.
  •  טופס בקשה לרשיון יבוא של משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
  • אישור ניהול ספרים.

 את הבקשות עם המסמכים הנלוים, יש לשלוח למר אסף לוי, מנהל מחלקת היבוא במשרד החקלאות ופיתוח  הכפר, לפקס מספר 9485804–03 .

בירורים ושאלות ניתן לפנות לטלפונים: 03-9485569,    03-9485570 .

להבהרה:
המכסה מוחלקת בשיטת כל הקודם זוכה (ומול הצגת רשימון יבוא במכס מלא) בהתאם לתנאי החלוקה בנוהל הכללי.
לטופס הבקשה

 

 

שעות פעילות יחידת יבוא יצוא בחול המועד סוכות תשפ"א 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/yevu_yetzu_20.aspxשעות פעילות יחידת יבוא יצוא בחול המועד סוכות תשפ"א 2020
רשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרבייםhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/yevu_basar/Pages/mifalim_yevu.aspxרשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרביים
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - אוגוסט, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne-6-20.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - אוגוסט, 2020