2011

בהתאם להסכמי הסחר של מדינת ישראל עם מדינות העולם, יותר יבוא במכס מופחת או עם פטור לשנת 2012 של הטובין המפורטים בהסכמי הסחר ועל פי המכסות שנקבעו.

מצורפת טיוטת הנוהל לחלוקת מכסות היבוא לשנת 2012, להערות הציבור, הכולל את מספרי המכסות, פרוט המכסות, מקורות הייבוא, אופן חלוקת המכסות, מועדי הגשה ותנאי הסף להגשת בקשות.

הערות לנוהל יש להגיש בכתב בלבד לפקס מספר: 03-9485804, עד ליום 07/07/2011 בצרוף פרטי התקשרות של הפונה.

לשאלות ניתן לפנות לאסף לוי בטלפון: 03-9485569.
לטיוטת הנוהל לשנת 2012