2012

משרד החקלאות ופיתוח הכפר (להלן: המשרד) מבקש לקבל הצעות מחיר ומידע מגורמים רלבנטיים בדבר האפשרות להקמת ביתן לאומי בן 200 מ"ר, במסגרת תערוכה חקלאית Fruit Logistica המתקיימת בברלין בפברואר 2013 זאת בהתאם לדרישות המפורטות ב-RFI זה ובכפוף למגבלת תקציב כמפורט מטה.

המציעים מתבקשים להגיש את הצעות המחיר וכל חומר רלבנטי אחר העשוי לדעתם לעניין את המשרד בהיבט של השתתפות בתערוכה חקלאית [במתווה המצ"ב], לא יאוחר מיום 31.7.2012 בשעה 12:00, באחד מן האופנים הבאים:

במסירה ידנית למר אסף לוי, המרכז לסחר חוץ - משרד החקלאות ופיתוח הכפר, דרך המכבים בנין הנהלת המשרד (שה"מ), דרך המכבים ראשון לציון (הקריה החקלאית בית-דגן) – קומה 3 , חדר 385 בימים א'-ה' בשעות 9:00-15:00 בתיאום טלפוני מוקדם במספר 03-9485569/5471.

במשלוח הודעת פקס למס' 03-9485804 (להודעת הפקס יצורפו כל המסמכים הדרושים).

במשלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת assafl@moag.gov.il (להודעת הדוא"ל יצורפו כל המסמכים הנדרשים כשהם סרוקים בפורמט PDF).



לפרטי ההצעה