2012

16/05/2012

משרד החקלאות מודיע על חלוקת יתרת המכסה ליבוא גבינה מארה"ב בכמות של 150 טון.

המכסה תחולק בשיטת כל הקודם זוכה, בכמות של עד 15 טון לרישיון ובהתאם למודעה הכללית באתר המשרד.

בקשות יש להגיש החל מיום פרסום מודעה זו ועד לתאריך 23/05/2012.

באם במסגרת זמן זה כמות הבקשות תעלה על הכמות לחלוקה, הכמות לרישיון תוקטן בהתאם לצורך, או לחילופין תערך הגרלה בין המבקשים.

בקשה בצרוף כל המסמכים הנדרשים יש לשלוח לפקס 03-9485804 ובמסגרת הזמן האמור.
 

 

דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יולי, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne-6-20.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יולי, 2020
יבוא חיות מחמד ממולדובהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/yevu_hayot_mahmad_moldova_27072020.aspxיבוא חיות מחמד ממולדובה
רשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/rishyonot_yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/pirsumim/Pages/ListOfImortProducts1.aspxרשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרותרשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרות