2012

בהתאם להסכמי הסחר של מדינת ישראל עם מדינות העולם' ובמסגרת מכסות וולונטריות, יותר יבוא במכס מופחת או בפטור לשנת 2013 של הטובין המפורטים בהסכמי הסחר ועל פי המכסות שנקבעו.

מצורפת טיוטת הנוהל לחלוקת מכסות היבוא לשנת 2013, להערות הציבור, הכולל את מספרי המכסות, פרוט המכסות, מקורות הייבוא, אופן חלוקת המכסות, מועדי הגשה ותנאי הסף להגשת בקשות.

הערות לנוהל יש להגיש בכתב בלבד לפקס מספר: 03-9485804, עד ליום 27/09/2012 בצרוף פרטי התקשרות של הפונה.

לשאלות ניתן לפנות לאסף לוי בטלפון: 03-9485569.

לטיוטת הנוהל לשנת 2013

 

 

דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - נובמבר 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_11_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - נובמבר 2019
נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא לשנים 2020 – 2022 – פרסום נובמברhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/Hitargenut_Haklaim_sevev_sheni.aspxנוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא לשנים 2020 – 2022 – פרסום נובמבר
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - אוקטובר, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_10_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - אוקטובר, 2019