2013

משרד החקלאות מודיע על חלוקת יתרת המכסה 4077 ליבוא גבינה מה - EU על סמך יבוא עבר.
החלוקה הינה בהתאם למפתח החלוקה שנקבע בנוהל ובהתאם ליתרה במכסה.
ניתן להגיש בקשה עד ליום 29/12/2013, במידה ולאחר תאריך זה, תיוותר יתרה במכסה, היתרה תחולק בשיטת כל הקודם זוכה ולפי מפתח זה ורק ליבואנים שניצלו ייתרה לפי חלוקה זו.

בקשות יש להגיש בהתאם לנוהל לפקס מס' 03-9485804