2013

משרד החקלאות מודיע על חלוקת יתרת המכסה 4077 ליבוא גבינה מה - EU על סמך יבוא עבר והיבוא לא בוצע במלאו.
החלוקה הינה בהתאם למפתח החלוקה שנקבע בנוהל ובהתאם ליתרה במכסה כמפורט להלן:

יבואן שזכאותו בתחילת השנה הייתה 7.5 טון יקבל בחלוקה זו 1 טון
יבואן שזכאותו בתחילת השנה הייתה 15 טון יקבל בחלוקה זו 2 טון
יבואן שזכאותו בתחילת השנה הייתה 22.5 טון יקבל בחלוקה זו 3 טון

ניתן להגיש בקשה עד ליום 14/11/2013, במידה ולאחר תאריך זה, תיוותר יתרה במכסה, הייתרה תחולק בשיטת כל הקודם זוכה ולפי מפתח זה ורק ליבואנים שניצלו ייתרה לפי חלוקה זו.

בקשות יש להגיש בהתאם לנוהל לפקס מס' 03-9485804 

 

דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - נובמבר 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_11_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - נובמבר 2019
נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא לשנים 2020 – 2022 – פרסום נובמברhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/Hitargenut_Haklaim_sevev_sheni.aspxנוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים ליצוא לשנים 2020 – 2022 – פרסום נובמבר
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - אוקטובר, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_10_19.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - אוקטובר, 2019