2013

משרד החקלאות מודיע על חלוקת יתרת המכסה 4077 ליבוא גבינה מה - EU על סמך יבוא עבר והיבוא לא בוצע במלאו.
החלוקה הינה בהתאם למפתח החלוקה שנקבע בנוהל ובהתאם ליתרה במכסה כמפורט להלן:

יבואן שזכאותו בתחילת השנה הייתה 7.5 טון יקבל בחלוקה זו 1 טון
יבואן שזכאותו בתחילת השנה הייתה 15 טון יקבל בחלוקה זו 2 טון
יבואן שזכאותו בתחילת השנה הייתה 22.5 טון יקבל בחלוקה זו 3 טון

ניתן להגיש בקשה עד ליום 14/11/2013, במידה ולאחר תאריך זה, תיוותר יתרה במכסה, הייתרה תחולק בשיטת כל הקודם זוכה ולפי מפתח זה ורק ליבואנים שניצלו ייתרה לפי חלוקה זו.

בקשות יש להגיש בהתאם לנוהל לפקס מס' 03-9485804 

 

דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יוני, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne-6-20.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יוני, 2020
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/murhav_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונות