2013

בהתאם להסכמי הסחר של מדינת ישראל עם מדינות העולם, ובמסגרת מכסות וולנטריות מכל העולם, יותר יבוא במכס מופחת או עם פטור של הטובין המפורטים וע"פ נוהל זה.

מצורפת הודעה לציבור הכוללת את נוהל חלוקת המכסות, מספרי המכסות, פרוט המכסות, מקורות הייבוא, מועדי הגשה ותנאי הסף להגשת בקשות.

אנא שימו לב, כי חלו שינויים באופן חלוקת המכסות של מספר מוצרים, המודעה כוללת את כל המכסות המחולקות ע"י משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הן בהגרלות והן בשיטת החלוקה "כל הקודם זוכה". לאור זאת, יש להקפיד לקרוא את המודעה בעיון ולהגיש את הבקשות בהתאם לתנאים והתאריכים המפורטים.

יש להקפיד על מילוי טופס הבקשה המצורף במלואו, בדגש על מספר המכסה, שם מלא ומספר ת.ז. של החותם.

בעת שליחת טופסי הבקשה לשנת 2014, יש לציין
בראש הטופס "בקשה לשנת 2014 ".

לתשומת ליבכם,

מועד הגשת בקשות למכסות המחולקות בהגרלה הנו החל מיום שלישי 1510.2013 ועד ליום ראשון 10.11.2013 ועד השעה 12:00.
מועד הגשת בקשות בשיטת כל הקודם זוכה הנו החל מ 01.12.2013.


בקשה אשר תשלח שלא במסגרת התאריכים הנ"ל, לא תטופל.

אישור רואה חשבון בדבר עיסוקי החברה יש להגיש רק על נספח א' לנוהל המצ"ב

לאתר רשם החברות לצורך הצגת אישור ע"פ הנוהל בדבר העדר חובות  לחץ כאן

בקשות לרשיון יבוא יש להגיש בהתאם למודעה זו

בקשות יש לשלוח לפקס מס' 03-9485804

עידכונים:

21.11.2013: בשל מחסור צפוי בשוק התפוחים והאגסים המקומי בשנת 2014, החליט משרד החקלאות לעדכן את נוהל חלוקת מכסות האגסים והתפוחים, החליט משרד החקלאות לעדכן את נוהל חלוקת מכסות האגסים והתפוחים. בשיטת "כל הקודם זוכה", הרישיונות יחולקו מול רשימון במכס מלא, לפרק זמן של שלושה חודשים בלבד. הכמות לחלוקה בפטור ממכס תהיה ביחס של עד 1:1 לכמות שיובאה במכס מלא, אך לא יותר מ- 22 טון לרישיון ליבואן, ללא קשר למקור היבוא ולשיטת החלוקה. כל רשימון יבוא ינוצל פעם אחת בלבד לצורך קבלת רישיון ביחס של עד 1:1 לכמות שיובאה במכס מלא.

30.10.2013: עדכון נוהל חלוקת מכסת ייבוא לאגוזי אדמה מכל העולם:
בעקבות הגדלת שטחי הזריעה של אגוזי אדמה ובהתאם להערכת היצע אגוזי האדמה, הוחלט על עדכון סך הכמות לחלוקה של אגוזי אדמה מכל העולם ל-500 טון. החלוקה תתבצע על פי היחס הבא:
עד 350 טון יחולקו כחומר גלם לתעשיית "הבוטנים המצופים".
עד 150 טון יחולקו לסוחרי המזון.

טופס התחייבות לייבא יש להגיש רק על נספח ב' לנוהל המצ"בלנוהל המלא
לטופס הבקשה

 

 

רשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/rishyonot_yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/pirsumim/Pages/ListOfImortProducts1.aspxרשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרותרשימת תוצרת טרייה וסוג התוצרת מהמדינות המותרות
דו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - יולי, 2019https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_bakar_tzon_april_2019.aspxדו"ח יבוא בקר וצאן, ינואר - יולי, 2019
נוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2020 - 2022https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2019/Pages/draft)tmicha_202022.aspxנוהל תמיכה בהתארגנות חקלאים לייצוא תוצרת חקלאית לשנים 2020 - 2022