2013

משרד החקלאות מודיע על חלוקת יתרות המכסה למכסות שחולקו בהגרלה והיבוא לא בוצע במלאו.
החלוקה הינה בשיטת כל הקודם זוכה (למעט חלוקה ראשונית).
ניתן להגיש בקשה למכסות להלן עד ליום 01/09/2013.
מובהר כי כל הבקשות שיגיעו עד לתאריך זה, ייחשבו כבקשות שהוגשו באותה נק' זמן.

במידה והביקוש יעלה על הכמות לחלוקה, המכסה תחולק בהגרלה.


רשימת המכסות:

מכסה 7040 - שום מהאיחוד האירופאי
מכסה 1007 - תירס לפופקורן מקנדה
מכסה 1024 - תירס לפופקורן מארה"ב


 

 

דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יוני, 2020https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne-6-20.aspxדו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - יוני, 2020
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/kataz_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול קצר, חומר ריבוי ושונות
חומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/murhav_homer_ribuy_shonot.aspxחומר צמחי מאושר לייבוא, מסלול מורחב, חומר ריבוי ושונות