2014

​​בהתאם להסכמי הסחר של מדינת ישראל, ובמסגרת מכסות וולנטריות מכל העולם, יותר יבוא במכס מופחת או בפטור ממכס של הטובין המפורטים בנוהל המצ"ב.

מצורפת הודעה לציבור הכוללת את נוהל חלוקת המכסות, מספרי המכסות, פרוט המכסות, מקורות הייבוא, מועדי הגשה ותנאי הסף להגשת בקשות.

אנא שימו כי חלו שינויים באופן חלוקת המכסות של מספר מוצרים. המודעה כוללת את כל המכסות המחולקות ע"י משרד החקלאות ופיתוח הכפר, הן בהגרלות והן בשיטת החלוקה "כל הקודם זוכה". לאור זאת, יש להקפיד לקרוא את המודעה בעיון ולהגיש את הבקשות בהתאם לתנאים והתאריכים המפורטים.

יש להקפיד על מילוי טופס הבקשה המצורף במלואו, בדגש על מספר המכסה, שם מלא ומספר ת.ז. של החותם.
בעת שליחת טופסי הבקשה לשנת 2015, יש לציין
בראש הטופס "בקשה לשנת 2015".

לתשומת ליבכם,
מועד הגשת בקשות למכסות המחולקות בהגרלה הנו החל מיום ראשוון, 19.10.2014 ועד ליום חמישי 13.11.2014 בשעה 12:00.
מועד הגשת בקשות בשיטת כל הקודם זוכה הנו החל מ 01.12.2014.

בקשה אשר תשלח שלא במסגרת התאריכים הנ"ל, לא תטופל.לנוהל המלא
לנספחים לנוהל