2014

​​יתרת מכסת הבצל מהאיחוד האירופי (מכסה 7039) לשנת 2014 תחולק כנגד הצגת שטר מטען.
את הבקשות יש להגיש עד לתאריך ה-30/12/2014 בשעה 17:00.

במידה וסך הבקשות יעלה על הכמות ביתרת המכסה, תחולק היתרה בין כל מגישי הבקשות שהציגו שטרי מטען.