2015

 הוסרה המגבלה הכמותית על יבוא עגבניות ממדינות WTO.
רישיונות מכסה ליבוא עגבניות יחולקו לעומדים בתנאי הסף.
בכמות העולה על 200 טון ידרש היבואן להציג חשבונית עסקה או שטר מטען.