2015

משרד החקלאות מודיע על חלוקת מכסה נוספת  לייבוא זיתים למפעלים באריזות של 50 ק"ג או יותר (בהתאם למק"ח 1758).

הכמות הנוספת לחלוקה היא בהיקף של 750 טון ותחולק במהלך חודש אוגוסט, כנגד הצגת שטרי מטען/חשבוניות עסקה, בכמות שלא תעלה על הכמות שחולקה במהלך חודש יולי.

 

על המפעלים לשלוח מסמך המציין את כמות הזיתים שנקלטה על ידם מהשוק המקומי ב2013  ו2014 לכל שנה בנפרד (חתום ע"י רו"ח). בנוסף יש לצרף את כל המסמכים המצויינים בנוהל חלוקת מכסות ייבוא של משרד החקלאות לשנת 2015.

 

את כל המסמכים יש לשלוח לפקס: 03-9485804.

 

חלוקת מכסה נוספת ואופן החלוקה יקבעו בהתאם לתנאי הגידול המקומי.