2015

החל מתאריך 11/10/2015 יחולקו רשיונות ליבוא זיתים מירדן בכמות ראשונית של 3,000 טון.

הכמות תחולק על פי חלקו היחסי של כל מפעל בקליטת זיתים מהשוק המקומי בשנים 2013 ו2014 (ממוצע).
על מפעלי הזיתים להגיש בקשות בהתאם למפורט בנוהל חלוקת מכסות יבוא לשנת 2015, החל מתאריך 07/10/15,
ובנוסף לצרף מסמך חתום ע"י רו"ח, המפרט את כמות קליטת הזיתים מהשוק המקומי בשנים 2013 ו2014 - כל שנה בנפרד.