2015

סה"כ הכמות לחלוקה בפטור ממכס לא תעלה על 500 טון עד סוף נובמבר. החלוקה תעשה בשיטת כל הקודם זוכה וביחס של 1:1 (אחד במכס אחד פטור) ועד ל 28 טון לרישיון, כנגד הצגת רשימוני יבוא במכס מלא של בצל מכל העולם שלא נוצלו לצורך קבלת מכסות קודמות.
  1. רישיונות ליבוא בצל בפטור ממכס מכל העולם, יונפקו לכל יבואן העומד בתנאי הנוהל ולאחר הצגת רשימוני יבוא של בצל במכס מלא, שתאריך השיחרור שלהם החל מה- 01/01/15.
  2. הכמות ברישיון הפטור תהיה זהה לכמות שיובאה במכס מלא, אך לא יותר מ- 28 טון לרישיון ליבואן.
  3. רישיון נוסף יינתן רק לאחר ניצול הרישיון הקיים ובהתאם ליתרה במכסה.
  4. סה"כ הכמות לחלוקה בפטור ממכס בשיטה זאת לא תעלה על 500 טון עד סוף נובמבר.
  5. אישורים נדרשים לקבלת רשיון יבוא במכס מופחת:
  • רשימוני יבוא (רגיל/שח"מ) של בצל בפרט המכס 0703.1010 במכס מלא החל מה-01/01/2015.
  • טופס בקשה לרישיון יבוא של משרד החקלאות ופיתוח הכפר.
  • עמידה בתנאי הנוהל הכללי.

הרישיון בתוקף עד ה-31/12/2015.

הבהרה: ייתכנו שינויים באופן חלוקת המכסות וביחסי החלוקה במהלך 2015.

בקשות יש להגיש החל מ 26/10/2015 בצרוף כל המסמכים הנדרשים ע"פ הנוהל לפקס מס' 03-9485804